npz logo

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić  firmy do udziału w ogólnopolskim Projekcie realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanym z budżetu państwa.

Projekt koordynuje Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Łodzi, będące komórką organizacyjną Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

Jego celem jest zachęcanie firm do promowania zdrowia pracowników oraz udzielenie im wsparcia w realizacji takich działań, aby czynić je bardziej skutecznymi, akceptowanymi przez personel i korzystnymi dla firmy.

Mówiąc o promocji zdrowia w pracy mamy na myśli wszelkie działania na rzecz zdrowia pracowników, które podejmuje firma, i które wykraczają poza obligacje prawne nałożone na pracodawców w zakresie ochrony zdrowia. Może to być m.in. wspieranie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, radzenia sobie ze stresem, podtrzymywanie zdolności do pracy starzejącego się personelu. Część firm dostrzega, że taka poszerzona troska o zdrowie pracowników może przekładać się na zmniejszoną absencję, obniżenie strat efektywnego czasu pracy, lepszą jakość i wydajność, dobre relacje społeczne wśród kadry, pozytywny publiczny wizerunek firmy czy nawet jej sytuację finansową.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie firmy, a przede wszystkim te które:

Udział w projekcie daje możliwość bezpłatnego:

 • dostępu do wiedzy ekspertów z zakresu promocji zdrowia w zakładach pracy – w formie bezpośrednich konsultacji, konferencji, seminariów, szkoleń, a także najnowszych publikacji, materiałów online itp.,
 • przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy i korzystania z wiedzy i doświadczeń firm realizujących już działania/programy/strategie promocji zdrowia oraz nawiązania współpracy pomiędzy wieloma takimi firmami,
 • promowania działań prozdrowotnych firmy, m.in. na stronach internetowych koordynatora oraz partnerów Projektu, Facebook`u, w tradycyjnych przekazach medialnych, w raportach tematycznych i publikacjach naukowych, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, etc.

Aktualnie rozpoczynamy działania polegające na gromadzeniu zgłoszeń od firm, które chcą uczestniczyć w Projekcie.

Ogólnopolska Sieć Promocji Zdrowia w Pracy powstała w 1995 r. Jej misją jest upowszechnienie idei promocji zdrowia w pracy m.in. w firmach, strukturach władzy państwowej, środowiskach biznesowych, ochrony zdrowia – głównie medycyny pracy, instytucjach ubezpieczeniowych, w sektorze lifestyle. Sieć kieruje się zasadą dobrowolności w wyborze przez jej członków działań, w które się angażują. Więcej o Sieci znaleźć można TUTAJ. www.promocjazdrowiawpracy.pl

Konsultacje, które oferujemy w roku 2017 służą temu, by korzystająca z nich firma mogła m.in.:

 • poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,
 • uniknąć wielu potencjalnych niepowodzeń, jakie często towarzyszą realizacji programów prozdrowotnych w pracy (nie popełniać błędów)
 • lepiej zintegrować swoje działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
 • podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
 • zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
 • bardziej dostosować realizowane działania do potrzeb i oczekiwań personelu oraz zwiększyć poziom uczestnictwa i zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia,
 • doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego,
 • wypromować się jako pracodawca dbający o zdrowie personelu.

Konsultacje finansowane są z budżetu projektu – firma nie ponosi ich kosztów. Konsultacji udzielać będą doświadczeni eksperci Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Firmy, które mają interesujące doświadczenia w promowaniu zdrowia pracowników, chcą się nimi dzielić i pragną wzmacniać swój publiczny wizerunek zapraszamy do zaprezentowania swoich działań i dokonań. Eksperci z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy pomogą przeprowadzić analizę i przygotować opis/prezentację realizowanych wdrożeń, udzielą wsparcia w ich popularyzacji. Jeszcze w tym roku zaprosimy wybrane firmy do przedstawienia ich działań prozdrowotnych na dwóch ogólnopolskich konferencjach, w których obok pracodawców uczestniczyć będą centralne instytucje kluczowe dla rozwoju promocji zdrowia pracujących.

Mając nadzieję na owocną i pomyślną współpracę jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl; whpp@imp.lodz.pl lub telefonicznego (042 6314-685, 042 6314-686, 042 6314-673).

Formularz zgłoszeniowy

Word Art 3

Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. zrealizowaliśmy badanie, którym objęto 1000 firm z całej Polski, zatrudniających co najmniej 50 pracowników. W każdej z firm przeprowadzono jeden wywiad z osobą reprezentującą jego zarząd/kierownictwo, odpowiedzialną za szeroko pojęte zarządzanie kwestiami zdrowia personelu. Pytaliśmy między innymi o to, jakie działania na rzecz zdrowia pracowników są w nich realizowane, a na podstawie odpowiedzi opracowaliśmy wnioski. Są one zaprezentowane w poniższej infografice.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w najnowszym artykule Krzysztofa Puchalskiego i Elżbiety Korzeniowskiej pt. Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.

W badaniu pytano o realizowanie działań prozdrowotnych. Pytanie brzmiało: „Które z działań na rzecz zdrowia były w minionych 2 latach realizowane w firmie?” i zawierało listę 12 aktywności. Respondent miał stwierdzić przy każdej z nich, czy była ona realizowana, czy nie).

Co drugie badane przedsiębiorstwo podejmowało przynajmniej 1 aktywność wymienioną w pytaniu kwestionariusza. Realizację poszczególnych działań z przedstawionej listy potwierdziło natomiast od kilku do kilkunastu procent firm. Szczegółowo pokazuje to tabela 1 zamieszczona w artykule.

Najwięcej firm ułatwiało swoim pracownikom korzystanie z opieki medycznej, przy czym 3,6% ogółu przedsiębiorstw czyniło to poprzez finansowanie abonamentów na usługi medyczne. Nieco mniej popularne okazało się wspieranie aktywności fizycznej personelu w czasie wolnym. Tylko nieliczne zakłady podejmowały się organizowania ćwiczeń fizycznych w czasie pracy.

Względnie popularna była też profilaktyka medyczna, a także dbałość o środowisko pracy. Rzadsze okazały się działania związane ze stresem, podobnie promocja zdrowego odżywiania.

Zasadniczo nieobecne były inicjatywy ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Chociaż tylko nieliczne przedsiębiorstwa zadeklarowały szkolenie personelu na tematy odnoszące się do zdrowia (w aspekcie innym niż bhp), to pytania dotyczące profilaktyki używania substancji psychoaktywnych pokazały szerszą skalę tego typu działań. Blisko co piąty zakład prowadził edukację w zakresie profilaktyki palenia tytoniu. W tym obszarze najczęstsze były jednak działania restrykcyjne – upomnienia i nagany za nieprzestrzeganie uregulowań palenia (22,8%) lub kary finansowe (11,8%).  Blisko 3/5 podmiotów w minionych 2 latach nie prowadziło żadnych działań związanych z profilaktyką palenia, wykraczających poza obowiązki prawne.

Podobnie wygląda przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu. Ponad 2/5 firm nie podejmowało żadnej tego typu aktywności. Co dziesiąta firma informowała pracowników, gdzie osoby uzależnione od alkoholu mogą uzyskać pomoc, co trzydziesta edukowała na temat problemów dotyczących picia. Nieliczne prowadziły rozmowy z pracownikami podejrzewanymi o uzależnienie w celu motywowania ich do podjęcia leczenia (1,5%) lub w zamian za udział w terapii zapewniały możliwość utrzymania pracy (0,9%). Z drugiej strony co czwarta firma bezwzględnie stosowała kary za picie alkoholu, wynikające z ogólnych przepisów prawa lub wewnętrznych regulaminów. Kary takie na ogół nie były powiązane z innymi wspierającymi działaniami, lecz stanowiły całokształt polityki wobec używania alkoholu, realizowanej w tych przedsiębiorstwach.

Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.

ministerstwo_cyfryzacji_pion_0

Dnia 14.06.2017 r. w siedzibie gazety „Rzeczpospolita” odbyła się debata pt. Cyfrowa szkoła przyszłości. Wzięli w niej udział minister cyfryzacji – Anna Streżyńska, dyrektora NASK – Wojciech Kamieniecki oraz prof. Dariusz Jemielniak i prof. Jacek Pyżalski.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/NASK-1642702159393883/?hc_ref=NEWSFEED

firm_12048_1fe9f0_big

8 czerwca 2017 r. miało miejsce XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w czasie którego nasz kolega Jacek Pyżalski został uhonorowany tytułem Homo Creator.

Serdecznie gratulujemy!

LOGORCPS

Miło nam poinformować, że ukazał się raport z badań naukowych przeprowadzonych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.  Publikacja została opracowana w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

Autorami raportu są: Jacek Pyżalski (kierownik badania), Elżbieta Korzeniowska, Piotr Plichta, Krzysztof Puchalski, Kamila Knol-Michałowska oraz Alicja Petrykowska.

Głównym celem badań było dokonanie wszechstronnej oceny warunków funkcjonowania, potrzeb oraz barier i możliwości rozwoju placówek wsparcia dziennego z województwa łódzkiego, przedstawionej w kontekście potrzeb dzieci i młodzieży korzystających z oferty PWD (Placówki Wsparcia Dziennego, dawniej świetlice środowiskowe) oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych.

Opracowanie prezentuje wyniki diagnozy sytuacji prawnej placówek wsparcia dziennego (PWD), ich zasobów, dostępności, oferty usług, współpracy z otoczeniem społecznym oraz potrzeb, barier i problemów, jakich doświadczają w swoim funkcjonowaniu. Diagnoza powstała w oparciu o badania ilościowe oraz jakościowe, obejmujące zarówno analizy dokumentów, sondaże, jak i wywiady przeprowadzone wśród kierowników i personelu PWD, podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Badaniem objęto w sumie 118 placówek wsparcia dziennego. Przeprowadzono:

• 118 wywiadów kwestionariuszowych;

• 118 pogłębionych wywiadów indywidualnych z wychowawcami placówek;

• 70 pogłębionych wywiadów indywidualnych z pracownikami zajmującymi się kwestiami formalno-organizacyjnymi placówki;

• 31 pogłębionych wywiadów indywidualnych z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających w zajęciach organizowanych przez PWD;

• 50 pogłębionych wywiadów indywidualnych z dziećmi i młodzieżą korzystającymi z oferty PWD;

• 20 mini-wypracowań z dziećmi i młodzieżą korzystającymi z oferty PWD

Badania wykazały, iż ponad połowa PWD z regionu łódzkiego była prowadzona w formie opiekuńczej, co dziewiąta w specjalistycznej, 27% miało formę łączoną. Ponad połowę PWD prowadziła gmina lub podmiot działający na jej zlecenie, co czwartą podmiot, który uzyskał zgodę gminy/powiatu (w grupie tej przeważają stowarzyszenia – 74%). 89% PWD stanowiły jednostki o zasięgu gminnym. Nieco ponad połowa (55%) PWD działało samodzielnie, a 40% było połączonych z jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

85% PWD było czynnych we wszystkie dni robocze, najczęściej w godzinach od 14 do 18 (15%) lub od 15 do 19 (8%), a blisko 2/3 było otwartych również podczas wakacji.

W województwie łódzkim przeważają średniej wielkości placówki, do których uczęszcza od 21. do 40. dzieci. Niemal we wszystkich placówkach w zajęciach uczestniczyła podobna liczba chłopców i dziewcząt. Grupy były bardzo zróżnicowane wiekowo, z przewagą placówek dla dzieci młodszych (tj. uczęszczających do szkół podstawowych).

Oferta działań realizowanych przez placówki obejmowała głównie: gry i zabawy (97%), zajęcia plastyczne (92%), pomoc w odrabianiu lekcji (90%), darmowe posiłki (84%), zajęcia sportowe (69%).

Oceny kierowników PWD dotyczące stanu lokali i ich wyposażenia były zróżnicowane. Blisko 3/5 oceniło stan techniczny pomieszczeń jako nie wymagający remontu. Prawie wszystkie lokale PWD spełniały większość wymaganych przepisami warunków. Wyjątek stanowiło dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (40% spełniało ten warunek). Co czwarta PWD wykorzystywała pomieszczenia zlokalizowane w częściach podziemnych budynków. W 3% występowały problemy z dostępem do urządzeń sanitarnych i ubikacji. Z kolei w odniesieniu do wyposażenia PWD, kierownicy sygnalizowali głównie problemy związane ze sprzętem komputerowym, audiowizualnym i sportowym, występowały również braki w dostępie do podstawowych pomocy niezbędnych na zajęciach, na przykład plastycznych.

Przebadane PWD zatrudniały ogółem 297. wychowawców (na jedną placówkę przypadało średnio od 2. do 3.), jednak 3% nie zatrudniało żadnego. Dominowały umowy o pracę i cywilno-prawne, stosowane porównywalnie często. Co piąta PWD zatrudniała także innych specjalistów (gł. na umowy czasowe). W opiniach kierowników PWD poprawa ich sytuacji kadrowej wymaga: a) zwiększenia liczby personelu placówek, b) tworzenia zespołów zróżnicowanych kompetencyjnie (wsparcie wychowawców ze strony specjalistów, pracowników gospodarczych), c) zmiany warunków pracy (zwiększenia wysokości zarobków, zatrudniania na umowy o pracę, na dłuższe okresy). Kierownicy uznawali rolę wolontariuszy w PWD za ważną, jednak nie przeceniali ich znaczenia w rozwiązywaniu problemów kadrowych.

Pomimo zróżnicowanej obiektywnej sytuacji PWD (zasobów finansowych, kadrowych, infrastrukturalnych) ich kierowników i kadrę wychowawczą charakteryzuje optymizm w postrzeganiu sytuacji placówek oraz koncentracja na szansach, jakie stwarzają dla podopiecznych. Postawa taka ułatwia przezwyciężanie przeszkód występujących w funkcjonowaniu PWD, z których większość wynika z ograniczeń finansowych rzutujących na warunki lokalowe, wyposażenie, wynagrodzenie pracowników, możliwości doskonalenia się oraz trudności w zatrudnianiu specjalistów.

Głównymi merytorycznymi instytucjami, z którymi współpracowały placówki wsparcia dziennego są szkoły, do których uczęszczają podopieczni i instytucje pomocy społecznej. Podejście PWD do współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi jest także zróżnicowane. Są PWD, które nie widzą potrzeby takiej współpracy lub wyrażają pogląd, iż jest ona w sposób obiektywny utrudniona lub niemożliwa. Są też takie, gdzie długoletnia współpraca jest bardzo pogłębiona i bazuje na zaangażowaniu rodzin podopiecznych w codzienną działalność placówek.

Generalnie pozytywny obraz działań PWD uzupełnia powszechna opinia dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, że realizowana oferta zaspokaja ich oczekiwania i potrzeby, przyczynia się do rozwiązywania ich podstawowych problemów (jak pomoc w odrabianiu lekcji, w lepszym radzeniu sobie z relacjami międzyludzkimi) oraz sprzyja rozwijaniu ich potencjałów. W ten sposób działalność PWD jest również elementem pośredniego wspierania rodzin.

Raport zamykają rekomendacje dotyczące wspierania PWD w zakresie metodyki i organizacji pracy, w tym kompetencji i wspierania kadry zatrudnionej w tego typu placówkach. Najistotniejsze rekomendacje wskazują na konieczność wzmacniania kryteriów jakościowych dotyczących metodyki pracy w PWD. Ważne jest tutaj wspieranie i rozwój odpowiedniej metodyki do pracy z różnymi grupami docelowymi (głównie starszych adolescentów, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami). Istnieje potrzeba wsparcia pracowników PWD w postaci kierowania do tej grupy dostępnej (również finansowo) oferty szkoleniowej i doradczej (superwizyjnej). Zasadniczym aspektem wsparcia organizacyjnego jest zapewnianie stabilności infrastrukturalnej (także w aspekcie wyposażenia w sprzęt edukacyjny), finansowej i kadrowej funkcjonowania PWD. Należy także promować model szerokiej lokalnej współpracy instytucjonalnej oraz współpracy z rodzicami podopiecznych.

Szczegółowa analiza zgromadzonych danych oraz rekomendowane działania wspierające funkcjonowanie i rozwój placówek wsparcia dziennego znajdują się w raporcie: Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby

2
Szanowni Państwo.

Poszukujemy grafika, który wykona projekt logo, dla realizowanego przez nas Projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” . Oferty cenowe prosimy przesyłać do dnia 23.05.2017 r.

Szczegóły znajdują się w niniejszym zapytaniu ofertowym: Zapytanie ofertowe-logo, Edukacja pracodawców…starzejący się personel
info

Mamy przyjemność zaprezentować raport z przeprowadzonego w tym roku badania fokusowego, którego uczestnikami były osoby biorące udział w podejmowaniu istotnych decyzji związanych z funkcjonowaniem i przyszłością firmy.

Badanie zostało zrealizowanego w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menadżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Głównym celem badania było rozpoznanie stosunku pracodawców i menadżerów  do problemów starzenia się społeczeństwa i zarządzania zdrowiem personelu w zakładach pracy oraz potrzeb edukacyjnych w tym zakresie.

Badanie zostało zrealizowane za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

Na potrzeby opisywanego badania został stworzony scenariusz wywiadu podzielony na 6 bloków tematycznych odpowiadających szczegółowym celom badawczym.

Szczegółowy opis badania oraz wnioski z niego płynące znajdują się w niniejszej prezentacji: Raport – fokus 2017

1
Szanowni Państwo.

Poszukujemy grafika, który wykona projekt logo i materiałów konferencyjnych dla realizowanego przez nas Projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”. Oferty cenowe prosimy przesyłać do dnia 23.05.2017 r.

Szczegóły znajdują się w niniejszym zapytaniu: Zapytanie ofertowe-logo, Rozwój kompetencji pracodawców
info

O tym w poniższej infografice, a szerzej w najnowszym artykule Krzysztofa Puchalskiego i Elżbiety Korzeniowskiej pt. Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Badanie zrealizowano na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Objęto nim 1000 zakładów pracy z całej Polski, zatrudniających co najmniej 50 pracowników. W każdej z firm przeprowadzono jeden wywiad z osobą reprezentującą jego zarząd/kierownictwo, odpowiedzialną za szeroko pojęte zarządzanie kwestiami zdrowia personelu.

Ponad 4/5 (83,2%) przedsiębiorstw zapytanych „Jak można określić aktualną sytuację w zakładzie, dotyczącą troski o zdrowie personelu?” uznało, że ogranicza się do realizacji prawnych wymagań związanych z jego ochroną. Nieco więcej niż co szóste przedsiębiorstwo (16%) wykracza poza obowiązki prawne, podejmując dodatkowe działania wspierające zdrowie.

Pytanie odnoszące się do szczegółowo opisanych dobrowolnych działań prozdrowotnych („Które z działań na rzecz zdrowia były w minionych 2 latach realizowane w firmie?” z listą 12 aktywności) pokazało, że zaangażowanie w promocję zdrowia jest powszechniejsze, niż sugerują ogólne deklaracje. W analizowanym czasie co drugie badane przedsiębiorstwo podejmowało przynajmniej 1 aktywność wymienioną w pytaniu kwestionariusza. Realizację poszczególnych działań z przedstawionej listy potwierdziło natomiast od kilku do kilkunastu procent firm.

Podsumowując: trudno precyzyjnie określić, jak wiele średnich i dużych firm w Polsce troszczy się o zdrowie pracowników w większym zakresie, niż wymaga prawo. Ogólnie deklaruje to blisko co szósta firma, podczas gdy realizację szczegółowych działań potwierdza co druga. Wyniki innych badań są rozbieżne i trudne do porównań. Prawdopodobnie większość realizowanych inicjatyw prozdrowotnych ma charakter doraźny i niewiele firm konsekwentnie realizuje spójną politykę promocji zdrowia.

JAN

Zapraszamy do przeczytania artykułu naukowego autorstwa Elizy Goszczyńskiej, Kamili Knol-Michałowskiej i Alicji Petrykowskiej pt. How do pregnant women justify smoking? A qualitative study with implications for nurses’ and midwives’ anti-tobacco interventions. Publikacja powstała w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68)

Celem artykułu było rozpoznanie i stworzenie typologii subiektywnych uzasadnień (racjonalności potocznych), którymi posługują się ciężarne palaczki, by usprawiedliwić sięganie po papierosy w ciąży. Świadomość szkodliwości palenia tytoniu i jego wpływu na zdrowie płodu w połączeniu z realizacją tego zachowania zazwyczaj wywołuje u ciężarnych dysonans poznawczy (pomiędzy obrazem siebie jako dobrej matki i jako osoby palącej) oraz stres. Jedną z form ich ograniczania jest przyjęcie lub wypracowywanie przez nie przekonań pozwalających im racjonalnie wytłumaczyć kontynuację palenia. W ramach badania dokonano analizy jakościowej treści postów zamieszczonych na 3 największych polskojęzycznych parentingowych forach internetowych od początku istnienia forów do 12 listopada 2012 r. Stworzenie katalogu potocznych racjonalności może pomóc pielęgniarkom i położnym w prowadzeniu bardziej skutecznej edukacji antytytoniowej, tj. dostosowanej do specyficznych dla ciężarnych sposobów myślenia.

Artykuł można pobrać pod adresem: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.12949/epdf

https://www.academia.edu/31840316/How_do_pregnant_women_justify_smoking_A_qualitative_study_with_implications_for_nurses_and_midwives_anti-tobacco_interventions


do góry