zajac

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół
życzy zespół
Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Rozdział „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach promujących zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczną” jest próbą
określenia stanu wiedzy na ten temat. Wiedza ta przedstawiona jest w kontekście możliwości jej wykorzystania w promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w miejscu pracy. Omówione są również przykłady takich działań i wynikające stąd przesłanki dla osób zajmujących się w firmach działaniami prozdrowotnymi. Całość zamykają wnioski metodyczne.

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

W rozdziale „Jak dbać o zdrowie psychiczne pracowników realizując projekty promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” analizowane są związki zdrowia fizycznego i psychicznego. Ich wzajemne powiązania sprawiają, że w kontekście planowania, wdrażania i ewaluacji programów promocji zdrowia w miejscu pracy powinny być one traktowane w sposób holistyczny. Przedstawiono praktyczne rozwiązania, które bazują na rozumieniu powiązań zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników oraz zarysowano metodykę działania pozwalającą te związki w optymalny sposób uwzględnić.

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Rozdział „Główne determinanty jakości zakładowych programów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” omawia, jak zorganizować zespół odpowiedzialny za prozdrowotną aktywność firmy, wskazuje obszary jego współpracy z kadrą zarządzającą, a także wyzwania i problemy związane z obiegiem informacji dotyczących działań na rzecz zdrowia w firmie. Wskazuje na potrzebę wzmacniania motywacji personelu do udziału w przedsięwzięciach programu i wprowadzania prozdrowotnych zmian w stylu życia, a jednocześnie kreowania atmosfery tolerancji i życzliwego wsparcia dla pracowników, którym zdrowe odżywianie lub/i aktywność fizyczna sprawiają kłopot. Optuje za organizowaniem działań na rzecz zdrowia personelu w ramach spójnego programu/projektu, a nie tylko okazjonalnych akcji. Omawia kwestię określania celów w programach promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w firmie w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwań jej personelu. Wskazuje też na znaczenie bieżącego monitoringu działań i oceny ich efektów.

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

W nim między innymi rozdział pt. „Korzyści dla firm i instytucji z promocji zdrowia, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej”, który przedstawia argumenty za tego typu wdrożeniami. Opiera się przy tym o dane z badań naukowych. W pierwszej części prezentuje korzyści dla zdrowia i psychospołecznego funkcjonowania personelu. Następnie omawia korzyści biznesowe dla zakładów pracy (tj. ograniczenie absencji chorobowej, prezentyzmu, fluktuacji kadry oraz możliwość kreowania lepszego wizerunku publicznego firmy). Przedstawia też wyliczenia konkretnych, wymiernych oszczędności ekonomicznych, jakie uzyskują pracodawcy wdrażający programy prozdrowotne dla swoich pracowników.

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Rozdział „Wpływ nawyków żywieniowych na samopoczucie i efektywność w pracy”  przedstawia proste zasady, wynikające z fizjologii oraz biochemii, których przestrzeganie może korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie osób podczas pracy i lepsze jej efekty. Następnie opisuje czynniki dietetyczne (makroskładniki, witaminy, składniki mineralne oraz inne związki aktywne zawarte w składnikach pokarmowych) oraz produkty, których spożywanie wzmacnia lub osłabia kondycję układu odpornościowego, co przekłada się na realne wskaźniki absencji cho-robowej w firmie. W trzeciej części omawia wpływ diety na układ nerwowy. Ukazuje rolę jej składników w dostarczaniu energii do pracy układu nerwowego, w regeneracji i produkcji neuroprzekaźników (m.in. serotonina, dopamina), a także w jego ochronie (m.in. białka neurotroficzne).

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.
Rozdział „Główne problemy zdrowotne pracujących” pokazuje, że troska o ich zdrowie wymaga kompleksowego rozpoznania wyzwań zdrowotnych specyficznych dla personelu, a także ich przyczyn. Przedstawia główne problemy dotyczące zdrowia pracowników, które znacząco wpływają na ich funkcjonowanie
zawodowe i w życiu codziennym. Ukazuje też te uwarunkowania wskazanych problemów, które pochodzą z niezdrowych zachowań pracowników i z ich środowiska
pracy, a mogą być modyfikowane poprzez programy promocji zdrowia realizowane w firmach.

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Rozdział pt. „Otyłość a środowisko pracy” przedstawia zagadnienie z medycznego punktu widzenia. Ukazuje, że otyłość jest chorobą przewlekłą o charakterze postępującym, bez tendencji do samoistnego ustępowania, natomiast z tendencją do nawrotów. Z kolei nadwaga jest stanem, który nieleczony z czasem przechodzi w chorobę. Pokazuje też, że w krajach rozwiniętych częstość zachorowań na otyłość zwiększyła się istotnie w czasie ostatnich 50 lat, a to znacząco wpływa na obniżenie produktywności. Przykładowo, w Anglii zaobserwowano, że rocznie otyłość jest przyczyną 18 milionów osobodni nieobecności w pracy, 30 000 zgonów i 40 000 utraconych osobolat pracy zawodowej. Jednocześnie wiele potencjalnych przyczyn otyłości i nadwagi wiąże się ze środowiskiem pracy. Są to zwłaszcza:

1) niekorzystny sposób odżywiania (wynikający m.in. z braku warunków do regularnych posiłków w miejscu pracy, długich godzin pracy, powodujących długie przerwy pomiędzy posiłkami i spożywanie największych posiłków wieczorem lub w nocy),

2) zmniejszona aktywność fizyczna w czasie wolnym (wynikająca m.in. z pracy zmianowej, pracy w nadgodzinach, stresu związanego z pracą, zmęczenia),

3)niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem generowanym w pracy (m.in. zajadanie, nadmierne spożycie alkoholu),

4) zaburzony sen (w efekcie m.in. nieregularnych i długich godzin pracy, stresu),

5) brak poczucia wsparcia społecznego i dyskryminacja w miejscu pracy osób z nadmierną masą ciała.

Wskazane zostały też realne korzyści (krótko- i długoterminowe), jakie może odnieść pracodawca z profilaktyki otyłości w zakładzie pracy, a także skuteczne działania, które może podjąć w tym celu.

Monografia okładka

Serdecznie zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Pierwszy rozdział w tej książce zatytułowany „Zdrowie we współczesnym społeczeństwie” opisuje zdrowie tak, jak mogą je ujmować przedstawiciele zawodów
niemedycznych. Omawia procesy społeczne, które prowadzą do wzrostu znaczenia zdrowia, a także przemiany sposobów pojmowania zdrowia, zachodzące na przstrzeni minionych kilku dekad. Pokazuje złożoność tego pojęcia, jaka występuje w praktyce społecznej. Analizuje sposoby myślenia o zdrowiu rozpowszechnione
w świadomości społecznej, zwłaszcza wśród osób aktywnych zawodowo. Wskazuje te cechy i treści potocznego pojmowania zdrowia, które warto uwzględniać
w działaniach prozdrowotnych, w tym komunikacyjnych, adresowanych do pracowników firm.

Word Art

Szanowni Państwo.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, Jak najwięcej powodów do uśmiechu, a jak najmniej trosk, zdrowia, radości oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Państwu za owocną i inspirującą współpracę. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku będziemy mieć możliwość kolejnych spotkań.

Zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy


do góry