Wielkość czcionki:

Word Art 3

Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. zrealizowaliśmy badanie, którym objęto 1000 firm z całej Polski, zatrudniających co najmniej 50 pracowników. W każdej z firm przeprowadzono jeden wywiad z osobą reprezentującą jego zarząd/kierownictwo, odpowiedzialną za szeroko pojęte zarządzanie kwestiami zdrowia personelu. Pytaliśmy między innymi o to, jakie działania na rzecz zdrowia pracowników są w nich realizowane, a na podstawie odpowiedzi opracowaliśmy wnioski. Są one zaprezentowane w poniższej infografice.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w najnowszym artykule Krzysztofa Puchalskiego i Elżbiety Korzeniowskiej pt. Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.

W badaniu pytano o realizowanie działań prozdrowotnych. Pytanie brzmiało: „Które z działań na rzecz zdrowia były w minionych 2 latach realizowane w firmie?” i zawierało listę 12 aktywności. Respondent miał stwierdzić przy każdej z nich, czy była ona realizowana, czy nie).

Co drugie badane przedsiębiorstwo podejmowało przynajmniej 1 aktywność wymienioną w pytaniu kwestionariusza. Realizację poszczególnych działań z przedstawionej listy potwierdziło natomiast od kilku do kilkunastu procent firm. Szczegółowo pokazuje to tabela 1 zamieszczona w artykule.

Najwięcej firm ułatwiało swoim pracownikom korzystanie z opieki medycznej, przy czym 3,6% ogółu przedsiębiorstw czyniło to poprzez finansowanie abonamentów na usługi medyczne. Nieco mniej popularne okazało się wspieranie aktywności fizycznej personelu w czasie wolnym. Tylko nieliczne zakłady podejmowały się organizowania ćwiczeń fizycznych w czasie pracy.

Względnie popularna była też profilaktyka medyczna, a także dbałość o środowisko pracy. Rzadsze okazały się działania związane ze stresem, podobnie promocja zdrowego odżywiania.

Zasadniczo nieobecne były inicjatywy ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Chociaż tylko nieliczne przedsiębiorstwa zadeklarowały szkolenie personelu na tematy odnoszące się do zdrowia (w aspekcie innym niż bhp), to pytania dotyczące profilaktyki używania substancji psychoaktywnych pokazały szerszą skalę tego typu działań. Blisko co piąty zakład prowadził edukację w zakresie profilaktyki palenia tytoniu. W tym obszarze najczęstsze były jednak działania restrykcyjne – upomnienia i nagany za nieprzestrzeganie uregulowań palenia (22,8%) lub kary finansowe (11,8%).  Blisko 3/5 podmiotów w minionych 2 latach nie prowadziło żadnych działań związanych z profilaktyką palenia, wykraczających poza obowiązki prawne.

Podobnie wygląda przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu. Ponad 2/5 firm nie podejmowało żadnej tego typu aktywności. Co dziesiąta firma informowała pracowników, gdzie osoby uzależnione od alkoholu mogą uzyskać pomoc, co trzydziesta edukowała na temat problemów dotyczących picia. Nieliczne prowadziły rozmowy z pracownikami podejrzewanymi o uzależnienie w celu motywowania ich do podjęcia leczenia (1,5%) lub w zamian za udział w terapii zapewniały możliwość utrzymania pracy (0,9%). Z drugiej strony co czwarta firma bezwzględnie stosowała kary za picie alkoholu, wynikające z ogólnych przepisów prawa lub wewnętrznych regulaminów. Kary takie na ogół nie były powiązane z innymi wspierającymi działaniami, lecz stanowiły całokształt polityki wobec używania alkoholu, realizowanej w tych przedsiębiorstwach.

Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.


do góry