Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

W nim między innymi rozdział pt. „Korzyści dla firm i instytucji z promocji zdrowia, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej”, który przedstawia argumenty za tego typu wdrożeniami. Opiera się przy tym o dane z badań naukowych. W pierwszej części prezentuje korzyści dla zdrowia i psychospołecznego funkcjonowania personelu. Następnie omawia korzyści biznesowe dla zakładów pracy (tj. ograniczenie absencji chorobowej, prezentyzmu, fluktuacji kadry oraz możliwość kreowania lepszego wizerunku publicznego firmy). Przedstawia też wyliczenia konkretnych, wymiernych oszczędności ekonomicznych, jakie uzyskują pracodawcy wdrażający programy prozdrowotne dla swoich pracowników.

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Rozdział „Wpływ nawyków żywieniowych na samopoczucie i efektywność w pracy”  przedstawia proste zasady, wynikające z fizjologii oraz biochemii, których przestrzeganie może korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie osób podczas pracy i lepsze jej efekty. Następnie opisuje czynniki dietetyczne (makroskładniki, witaminy, składniki mineralne oraz inne związki aktywne zawarte w składnikach pokarmowych) oraz produkty, których spożywanie wzmacnia lub osłabia kondycję układu odpornościowego, co przekłada się na realne wskaźniki absencji cho-robowej w firmie. W trzeciej części omawia wpływ diety na układ nerwowy. Ukazuje rolę jej składników w dostarczaniu energii do pracy układu nerwowego, w regeneracji i produkcji neuroprzekaźników (m.in. serotonina, dopamina), a także w jego ochronie (m.in. białka neurotroficzne).

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.
Rozdział „Główne problemy zdrowotne pracujących” pokazuje, że troska o ich zdrowie wymaga kompleksowego rozpoznania wyzwań zdrowotnych specyficznych dla personelu, a także ich przyczyn. Przedstawia główne problemy dotyczące zdrowia pracowników, które znacząco wpływają na ich funkcjonowanie
zawodowe i w życiu codziennym. Ukazuje też te uwarunkowania wskazanych problemów, które pochodzą z niezdrowych zachowań pracowników i z ich środowiska
pracy, a mogą być modyfikowane poprzez programy promocji zdrowia realizowane w firmach.

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Rozdział pt. „Otyłość a środowisko pracy” przedstawia zagadnienie z medycznego punktu widzenia. Ukazuje, że otyłość jest chorobą przewlekłą o charakterze postępującym, bez tendencji do samoistnego ustępowania, natomiast z tendencją do nawrotów. Z kolei nadwaga jest stanem, który nieleczony z czasem przechodzi w chorobę. Pokazuje też, że w krajach rozwiniętych częstość zachorowań na otyłość zwiększyła się istotnie w czasie ostatnich 50 lat, a to znacząco wpływa na obniżenie produktywności. Przykładowo, w Anglii zaobserwowano, że rocznie otyłość jest przyczyną 18 milionów osobodni nieobecności w pracy, 30 000 zgonów i 40 000 utraconych osobolat pracy zawodowej. Jednocześnie wiele potencjalnych przyczyn otyłości i nadwagi wiąże się ze środowiskiem pracy. Są to zwłaszcza:

1) niekorzystny sposób odżywiania (wynikający m.in. z braku warunków do regularnych posiłków w miejscu pracy, długich godzin pracy, powodujących długie przerwy pomiędzy posiłkami i spożywanie największych posiłków wieczorem lub w nocy),

2) zmniejszona aktywność fizyczna w czasie wolnym (wynikająca m.in. z pracy zmianowej, pracy w nadgodzinach, stresu związanego z pracą, zmęczenia),

3)niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem generowanym w pracy (m.in. zajadanie, nadmierne spożycie alkoholu),

4) zaburzony sen (w efekcie m.in. nieregularnych i długich godzin pracy, stresu),

5) brak poczucia wsparcia społecznego i dyskryminacja w miejscu pracy osób z nadmierną masą ciała.

Wskazane zostały też realne korzyści (krótko- i długoterminowe), jakie może odnieść pracodawca z profilaktyki otyłości w zakładzie pracy, a także skuteczne działania, które może podjąć w tym celu.

Monografia okładka

Serdecznie zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Pierwszy rozdział w tej książce zatytułowany „Zdrowie we współczesnym społeczeństwie” opisuje zdrowie tak, jak mogą je ujmować przedstawiciele zawodów
niemedycznych. Omawia procesy społeczne, które prowadzą do wzrostu znaczenia zdrowia, a także przemiany sposobów pojmowania zdrowia, zachodzące na przstrzeni minionych kilku dekad. Pokazuje złożoność tego pojęcia, jaka występuje w praktyce społecznej. Analizuje sposoby myślenia o zdrowiu rozpowszechnione
w świadomości społecznej, zwłaszcza wśród osób aktywnych zawodowo. Wskazuje te cechy i treści potocznego pojmowania zdrowia, które warto uwzględniać
w działaniach prozdrowotnych, w tym komunikacyjnych, adresowanych do pracowników firm.

Word Art

Szanowni Państwo.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, Jak najwięcej powodów do uśmiechu, a jak najmniej trosk, zdrowia, radości oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Państwu za owocną i inspirującą współpracę. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku będziemy mieć możliwość kolejnych spotkań.

Zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Rozwoj_Logo

Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się publikacja pt. „Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników” przygotowana pod redakcją Krzysztofa Puchalskiego i Elżbiety Korzeniowskiej w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

Mamy nadzieję, że poruszane w niej zagadnienia okażą się przydatne w Państwa pracy zawodowej. Życzymy owocnej lektury!

Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników

EdukPracod_Logo

W dniach 11-12 grudnia br. miała miejsce konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”.

Konferencja organizowana była w ramach projektu pt. Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników i została sfinansowana ze środków publicznych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli zakładów pracy, profesjonaliści  HR, bhp, służby medycyny pracy, przedstawicieli innych organizacji zainteresowanych doskonaleniem jakości  oddziaływań w zakresie podejmowania działań z zakresu zarządzania zdrowiem pracowników w różnym wieku.

Poniżej udostępniamy prezentacje poszczególnych prelegentów.

Działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników w różnym wieku, Mariusz Matycz (EmiTel)

Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm, Piotr Szukalski

Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii człowieka dojrzałego, Justyna Kliombka-Jarzyna

Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia się, Eliza Goszczńska

Praktyka zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego, Katarzyna Wojtaszczyk

Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu, Krzysztof Puchalski

Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy, Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska

Korzyści dla firmy wynikające z promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu zakładów pracy, Eliza Goszczyńska

Koncepcja promocji zdrowia w pracy, Krzysztof Puchalski

Modelowe metodyki realizacji programów promocji zdrowia w firmach, Elżbieta Korzeniowska

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy -szanse i zagrożenia, Jacek Pyżalski

Firmy, pracodawcy i menedżerowie wobec problemu starzenia się personelu-wyniki badań, Elżbieta Korzeniowska

Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu, Elżbieta Korzeniowska

Word Art

Miło nam poinformować, że jest już dostępny film z referatem Krzysztofa Puchalskiego pt. „Koncepcja promocji zdrowia w pracy w kontekście zarządzania zdrowiem, energią”, który został wygłoszony na konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”.
Wykład zawiera m.in. treści dotyczące podstawowych założeń promocji zdrowia w pracy (w kontekście różnych pokoleń pracowników), uwarunkowań zdrowia w firmie i zróżnicowanych obszarów działań w tym zakresie.

Film dostępny jest TUTAJ.

rapcsr_z-bialym-tlem

Miło nam poinformować, że informacje na temat konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” znalazły się w dodatku do Gazety Finansowej  pt. „Raport CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”.

Zapraszamy do lektury: Raport CSR. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu


do góry