Wielkość czcionki:

Artykuły

2016

Goszczyńska E., Knol-Michałowska K., Petrykowska A.
How do pregnant women justify smoking? A qualitative study with implications for nurses` and midwives` anti-tobacco interventions
Journal of Advanced Nursing, 2016

Plichta P., Pyżalski J.
Narażenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na hazard tradycyjny i internetowy oraz inne zachowania ryzykowne
Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 2016

Puchalski K.
Porady doktora Google`a jako wyzwanie dla zdrowia publicznego W: Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia / red. Krajewski-Siuda K.

Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Warszawa 2016

Puchalski K., Korzeniowska E.
Management of tobacco smoking in the prison service units – The effects of the health promotion program (Zarządzanie paleniem tytoniu w jednostkach służby więziennej – opis i efekty programu promocji zdrowia)

Medycyna Pracy, Łódź 2016

2015

Del Rey R., Casas J.A., Ortega-Ruiz R., Schultze-Krumbholz A., Scheithauer H., Smith P., Thompson F., Barkoukis V., Tsorbatzoudis H., Brighi A., Guarini A., Pyżalski J. & Plichta P.
Structural validation and cross-cultural robustness of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire
Computers in Human Behavior, 2015

Korzeniowska E., Puchalski K.
Nierówności edukacyjne a zachowania zdrowotne
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015

Plichta P.
O czym marzą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną?
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, Poznań 2015

Puchalski K.
Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie
Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 2015

Puchalski K.
Świadomość potoczna jako wyzwanie dla promocji zdrowego odżywiania w internecie W: Organizacje i idee – komunikowanie się w przestrzeni tradycyjnych i nowych mediów / red. Kaczmarek-Śliwińska M.
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2015

Pyżalski J., Korzeniowska E., Plichta P., Podgórska-Jachnik D., Puchalski K., Knol-Michałowska K., Petrykowska A., Goszczyńska E.
Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat. Raport końcowy zrealizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2015

Pyżalski, j., Petrykowska A., Plichta P.
Łódzki Kwestionariusz Problemów Hazardowych wśród Adolescentów ŁKPHA – badania na użytek konstrukcji i walidacji narzędzia W: Hazard i inne uzależnienia behawioralne: doniesienia z badań / red. Iwona Niewiadomska
Funację Res Humanae, Warszawa 2015

Schultze-Krumbholz A., Göbel K., Scheithauer H., Brighib A., Guarini A., Tsorbatzoudis H., Barkoukis V., Pyżalski J., Plichta P., Del Rey R., Casas J.A., Thompson F., & Smith P.K.
A Comparison of Classification Approaches for Cyberbullying and Traditional Bullying Using Data From Six European Countries
Journal of School Violence, Special Issue: New Directions in Cyberbullying Research, 2015

Śliwiński P., Puchalski K.
Chronic obstructive pulmonary disease in the awareness of Polish society. Report from the public opinion survey by the Polish Respiratory Society and TNS Polska.
Pneumonologia i Alergologia Polska, Gdańsk 2015

2014

Goszczyńska E., Petrykowska A., Knol-Michałowska K.
Potrzeby w zakresie treści edukacji zdrowotnej kobiet ciężarnych uzależnionych od nikotyny
Problemy Higieny i Epidemiologii, Poznań 2014

Mościcka-Teske A., Drabek M., Pyżalski J.
Doświadczanie mobbingu i wrogich zachowań w miejscu pracy a
występowanie objawów wypalenia zawodowego u nauczycieli
Medycyna Pracy, Łódź 2014

Korzeniowska E., Puchalski K.
Polish employees on the Internet as a source of information about health and disease
Medycyna Pracy, Łódź 2014

Korzeniowska E., Puchalski K., Goszczyńska E., Pyżalski J.
Should we adjust health education methodology to low-educated employees needs? Findings from Latvia, Poland, Slovenia and Spain
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Łódź 2014

Knol-Michałowska K.
Internet jako źródło informacji o zdrowiu – wady i zalety dla relacji lekarz-pacjent. Perspektywa pacjentów
Hygeia Public Health, Poznań 2014

Plichta P.
Obciążenia zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie
Medycyna Pracy, Łódź 2014

Puchalski K., Korzeniowska E.
Promocja zdrowia w Polsce. Quo vadis?
W: Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby / red. Skrzypek M.
Wydawnictwo KUL, Lublin 2014

2013

Adamiak P., Pyżalski J./red.
Model Działań Systemowych – MDS. Podręcznik Metodyczny
Stowarzyszenie MONAR, Łódź 2013

Goszczyńska E.
Regulacje prawne dotyczące konsumpcji alkoholu i narkotyków w pracy
Medycyna Pracy, Łódź 2013

Jäger T., Stelter C., Stoyanov T., Beraducci A., Fiumana F., Laplaca M., Barbieri M., Heiman T., Olenik‐Shemesh D., Rabin E., Plichta P., Sabicka E., Pyżalski J., Samnøen Ø., Rasmussen R., Hickson A.
3D Virtual Learning Environments for working with young people. A handbook for Teen Educators
2013

Korzeniowska E.
Project management in workplace health promotion. W: Workplace health promotion. Definitions, methods and techniques. Współaut. Wojtaszczyk P., Puchalski K., Pyżalski J., Goszczyńska E., Haratau T.
University Medical Centre, Ljubljana 2013

Korzeniowska E.
Workplace health promotion in Poland.
Barents Newsletter Occup. Health Safety 2013 Vol. 16 nr 1

Knol-Michałowska K.
Rola świadków agresji elektronicznej we wspieraniu ofiar i dyscyplinowaniu sprawców W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna/ red. Rokicka B.
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2013

Knol-Michałowska K.
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży – rola szkoły w działaniach interwencyjnych i profilaktycznych, część II W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Red. Rokicka B.
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2013

Knol-Michałowska K.
Internet jako źródło wiedzy uczniów i przestrzeń działań wychowawczych W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Red. Rokicka B. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2013

Knol-Michałowska K.
Świadkowie cyberbullyingu – między obojętnością a reakcją
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Warszawa 2013

Knol-Michałowska K.
Podstawy teoretyczne koncepcji promocji zdrowia w szkole
Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2013

Knol-Michałowska K.
Jak się odnaleźć w gąszczu informacji? Internet jako źródło wiedzy uczniów
Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2013

Knol-Michałowska K.
Nowoczesne technologie komunikacyjne – dlaczego warto, by nauczyciele się z nimi zaprzyjaźnili W: Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Red. Plichta P., Pyżalski J.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź 2013

Plichta P.
Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną – między korzyściami i zagrożeniami
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Warszawa 2013

Plichta P.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wobec korzystania z Internetu – próba zarysowania nowego obszaru badawczego i wstępne wyniki badań W: Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Red. Plichta P., Pyżalski J.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź 2013

Puchalski K.
Opinie Polaków dotyczące palenia tytoniu – czy wpływają na zahamowanie spadku jego rozpowszechnienia?
Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013

Puchalski K., Korzeniowska E.
Health promotion – the rationale and the obstacles in workplaces with different employment and financial soundness
Medycyna Pracy, Łódź 2013

Pyżalski, J.
Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie młodych ludzi w ryzykowne zachowania online
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka., 2013

Pyżalski, J.
Beyond Peer Cyberbullying – Involvement of Polish Adolescents in Different Kinds of Electronic Aggression
Studia Edukacyjne, 2013

Szosland D., Marcinkiewicz A., Wiszniewska M.
Cukrzyca. W: Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym: zdrowe i bezpieczne środowisko pracy – zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Monografia dla pracowników i pracodawców. Red. Wiszniewska M., Walusiak-Skorupa J.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2013

Szosland D., Marcinkiewicz A., Wiszniewska M.
Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym z cukrzycą. W: Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym. Monografia dla służby medycyny pracy. Red. Wiszniewska M., Walusiak-Skorupa J.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2013

2012

Goszczyńska E.
Wyzwania stojące przed organizatorami działań antytytoniowych adresowanych do kobiet w Polsce
Medycyna Pracy, Łódź 2012

Kaczmarek-Śliwińska M., Pyżalski J.
New dimensions of PR ethics in the era of new media.
W: Convergence: media in future. Red. Baczyński A., Drożdż M., i in.
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2012

Korzeniowska E., Puchalski K.
Edukacja zdrowotna pracowników – wyzwania związane z poziomem wykształcenia
Medycyna pracy, Łódź, 2012

Korzeniowska E.
Polscy pracownicy o wykorzystaniu nowych mediów w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w miejscu pracy
Studia Edukacyjne, Poznań, 2012

Knol K.
Czy Internet to świat bez zasad?
Remedium, ETOH – Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Warszawa 2012

Knol K.
Świat bez zasad? – normatywność online W: Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie / red. Pyżalski J.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2012

Knol-Michałowska K., Goszczyńska E., Petrykowska A.
Fora internetowe jako źródło wsparcia społecznego dla kobiet ciężarnych uzależnionych od nikotyny
Studia Edukacyjne, Poznań 2012

Knol-Michałowska K.
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży – rola szkoły w działaniach interwencyjnych i profilaktycznych, część I. W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna/ red. Rokicka B.
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2012

Knol-Michałowska K.
Rola rodziny w interwencji i profilaktyce zagrożeń w Internecie
Studia Edukacyjne, Poznań 2012

Knol-Michałowska K.
Profilaktyka agresji elektronicznej – co może zrobić szkoła
Hejnał Oświatowy, Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2012

Lazarus L., Pyżalski J., Barkoukis V., Tsorbatzoudis H.
Empathy and moral disengagement in adolescent cyberbullying: implications for educational intervention and pedagogical practice.
Studia Edukacyjne, Poznań 2012

Marcinkiewicz A., Szosland D.
Algorytm lekarskiego postępowania orzeczniczego u kierowców z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne/ red. Marcinkiewicz A., Szosland D.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2012Marcinkiewicz A., Szosland D., Pas-Wyroślak A., Lewańska M.
Inne konsultacje specjalistyczne. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2012

Marcinkiewicz A., Szosland D.
Zalecenia dla kierowców chorujących na cukrzycę. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2012

Plichta P.
Wyniki badań nad korzystaniem z internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – praktyczne implikacje. W: Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2012

Plichta P.
Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną jako ofiary agresji elektronicznej
Studia Edukacyjne, Poznań 2012

Puchalski K., Korzeniowska E.
Actions reducing tobacco smoking at the workplace – do larger and richer companies solve the problem better?
Medycyna Pracy, Łódź, 2012

Puchalski K.
Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej
Studia Edukacyjne, Poznań 2012

Pyżalski J.
From cyberbullying to electronic aggression: typology of the phenomenon
Emotional and Behavioural Difficulties, 2012

Pyżalski J.
Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012

Pyżalski J.
Potrzeby rozwiązań wychowawczych w świetlicach środowiskowych w zakresie pracy pedagogicznej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w województwie łódzkim
Stowarzyszenie MONAR, Łódź 2012

Pyżalski J.
Gimnazjaliści online: dobre i złe wiadomości z polskiej części wyników European Cyberbullying Intervention Project. W: Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie/ red. Pyżalski J.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2012

Pyżalski J.
Wychowanie w erze cyfrowej. W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna/ red. Rokicka B.
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2012

Pyżalski J.
The Digital Generation Gap Revisited. Constructive and dysfunctional patterns of social media usage. W: The impact of technology on relationships in educational settings/ red. Costabile A., Spears B.A.
Routledge, New York 2012

Rantananen J., Kim R.
Ocena i zalecenia dotyczące wzmocnienia stanowiska i roli zarządczej Ministerstwa Zdrowia w działaniach związanych z poprawa promocji zdrowia w miejscu pracy Polsce
Współaut. Kłosiński W., Pietruszka A., Hanke W., Jakubowski M., Kopias J.A., Korzeniowska E., Puchalski K., Tarkowski S., Walusiak-Skorupa J., Koradecka D., Żołnierczyk-Zreda D., Bugajska J., Brzozowski A., Taranowska W., Czarnowski J., Łyjak G., Kowalik K., Karaszewska A., Miśkiewicz P., Kozieł A.
WHO Regional Office for Europe, Kopenhaga 2012

Szosland D., Marcinkiewicz A.
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej – aspekty diabetologiczne kluczowe dla oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne/ red. Marcinkiewicz A., Szosland D.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2012

2011

Korzeniowska E.
Pracujący o niskim poziomie wykształcenia jako „inny” adresat edukacji zdrowotnej. W: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny wobec wyzwań współczesnego świata. T. 4/ red. Chrzanowska I., Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D.
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2011

Puchalski K.
Psychospołeczne problemy zdrowia i choroby W: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia/red. Opolski J.
Cetrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011

Puchalski K.
Promocja zdrowia w Polsce w obliczu procesów medykalizacji. Przedmiot oraz kontekst dla badań z pogranicza psychologii i socjologii zdrowia. W: Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza/red. Górnik-Durose M., Mateusiak J.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011

Puchalski K., Korzeniowska E., Kaczanowska-Burker E., Kurkowska K.
Ewaluacja kujawsko-pomorskiego programu promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy w oparciu o kwestionariusz samooceny organizacji – doświadczenia, wyniki i wnioski z realizacji pierwszego etapu wdrożenia
Medycyna Pracy, Łódź 2011

Pyżalski J.
Electronic aggression among adolescents: An old house with new facade (or even a number of houses). W: Youth culture and net culture: Online social practices. Ed. Dunkels E., Franberg G.-M., Hallgren C. Hersey
Information Science Reference, New York 2011

2010

Goszczyńska E.
Działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy w 2008 roku
Medycyna Pracy, 2010

Korzeniowska E., Puchalski K. (red.)
Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej
The low educated employees towards health – challenges for health education

Riga Stradins University, Institute of Occupational Safety and Environmental Health, Ryga 2010

 • Korzeniowska E.
  The low educated employees towards health – a Polish example
 • Korzeniowska E.
  The low educated employees’ preferences for health education and promotion
 • Korzeniowska E., Puchalski K.
  Shaping the low educated employees’ healthy lifestyles – recommendations
 • Korzeniowska E., Puchalski K., Goszczyńska E., Pyżalski J., Wojtaszczyk P.
  Health education and health promotion as a way of improving the low educated employees’ competitiveness on the labour market – the process and objectives of the LEECH project
 • Puchalski K.
  The low educated employees’ health behaviours and awareness
 • Puchalski K.
  Determinants of health behaviours and possibilities of shaping them
 • Pyżalski J.
  Methodology of the low educated employees’ health education – review of approaches

Plichta P., Pyżalski J.
Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP) – charakterystyka i możliwości wykorzystania w profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli. W: Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych – zjawisko, zagrożenia, wsparcie/ red. Bilska E.
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2010

Puchalski K.
Metody sondażowe i miękkie dane w badaniach zbiorowości W: Epidemiologia w zdrowiu publicznym/red. Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A. Warszawa:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010

Pyżalski J., Merecz D. (red.)
Psychospoleczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem
Impuls, Kraków 2010.

 • Puchalski K., Korzeniowska E.
  Struktura, strategie i metodologia programu promocji zdrowia psychicznego nauczycieli
 • Pyżalski J.
  Podstawowe informacje dotyczące metodologii przeprowadzonych badań
 • Pyżalski J.
  Skutki oddziaływania warunków pracy na polskich nauczycieli
 • Pyżalski J.
  Jakie działania można podejmować, by ograniczyć stres zawodowy nauczycieli?
 • Pyżalski J.
  Stresory w środowisku pracy nauczyciela
 • Pyżalski J.
  Czynniki salutogenne (wspierające dobrostan nauczyciela w pracy)

Pyżalski J.
Wypalenie zawodowe w profesjach społecznych, czyli tam, gdzie nauki społeczne spotykają się z medycyną pracy. W: Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych – zjawisko, zagrożenia, wsparcie/ red. Bilska E.
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2010

Pyżalski J.
Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany (4)
Remedium 2010

Pyżalski J.
Tęsknota za dyscypliną
Psychologia w Szkole, 2010

Sabicka E., Knol K., Matuszewska A.
Agresja elektroniczna wśród młodzieży – rodzaje, skutki, profilaktyka
Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2010

2009

Dooley J.J., Pyżalski J., Cross D.
Cyberbullying versus face-to-face bullying. A theoretical and conceptual review
Ztschr. Psychol./ J. Psychol. 2009

Iwanowicz E.
„Health literacy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego
Medycyna Pracy, Łódź 2009

Korzeniowska E.
Wykształcenie w badaniach socjologii zdrowia – przemiany zjawiska i dylematy interpretacyjne. W: Metody, techniki i praktyka badań społecznych. Red. Bąk A., Kubisz-Muła Ł.
Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009

Puchalski K.
O wartości zdrowia na podstawie wyników badań sondażowych. W: Metody, techniki i praktyka badań społecznych. Red. Bąk A., Kubisz-Muła Ł.
Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko Biała 2009

Puchalski K, Korzeniowska E.
Stosunek przedsiębiorstw w Polsce do problemu palenia tytoniu w kontekście polityki państwa

Medycyna Pracy, Łódź 2009

Pyżalski J.
Cyberbullying w szkole – dlaczego łatwo przekracza się granice? W: Wartości w komunikacji różnych grup społecznych. Red. Baryluk M., Wawrzak-Chodaczek M.
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

Pyżalski J.
Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany -(3)
Remedium, 2009

Pyżalski J.
Bullying (mobbing) jako specyficzny typ agresji równieśniczej W: Poradnik pedagoga szkolnego/red. Rokicka B.
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2009

Wojtaszczyk P., Pyżalski J., Puchalski K., Haratau T., Korzeniowska E., Iwanowicz E.
Project management in workplace health promotion W: Workplace health promotion. Training manual.
Bukareszt 2009

2008

Iwanowicz E.
Jakość i skuteczność działań antytytoniowych w zakładach pracy
Medycyna Pracy, Łódź 2008

Korzeniowska E.
Promocja zdrowia w Polsce. Socjologiczna analiza procesu innowacji W: Socjologia i antropologia medycyny w działaniu /red. Piątkowski W., Płonka-Syroka B.
Arboretum, Wrocław 2008

Korzeniowska E.,
Świadomość zdrowotna aktywnych zawodowo o niskim poziomie wykształcenia jako wyzwanie dla edukacji zdrowotnej W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Wyzwania praktyki/(red.) Chrzanowska I, Jachimczak B.
Satoridruk.pl, Łódź 2008

Korzeniowska E., Puchalski K., Iwanowicz E.
Uwarunkowania promocji zdrowia pracowników starszych W: Aktywność zawodowa pracowników starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 24-25 października 2008, Zielona Góra.
Centralny Ośrodek Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008

Korzeniowska E., Puchalski K.
Promocja zdrowia pracujących w starszym wieku w kontekście ich starzenia się i marginalizacji społecznej W: „Wykluczamy wykluczenie – prolog”. Konferencja, Łódź, 24 września 2008. Materiały pokonferencyjne.
Inst. Edukacji Ustawicznej, Łódź 2008

Puchalski K.

Problem palenia tytoniu w przedsiębiorstwach. Obszary zastosowań socjologii W: Socjologia i antropologia medycyny w działaniu/red. Piątkowski W., Płonka-Syroka B.,
Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008

Puchalski K.
Uwarunkowania aktywności zdrowotnej w kontekście promocji zdrowia – szkic socjologicznego modelu W: Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Red. Heszen I., Życińska J.
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2008

Puchalski K., Korzeniowska E.
Promocja zdrowia w miejscu pracy w politykach zdrowia publicznego w Polsce
Medycyna Pracy, 2008

Pyżalski J.
Obciążenia psychospołeczne w miejscu pracy pedagoga związane z niewłaściwym zachowaniem uczniów
Medycyna Pracy, Łódź 2008

Pyżalski J.
„Nie działały na nich żadne prośby, ani groźby” – sytuacje szczególnie trudne wychowawczo w kontekście dyscypliny w szkole W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej/ red. Bartnikowska U., Kossakowski Cz., Krause A.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2008

Pyżalski J.
Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany (1)
Remedium, 2008

Pyżalski J.
Co stresuje nauczycieli
Remedium, 2008

Pyżalski J.
Cyberbullying w szkole – dlaczego łatwo przekracza się granice?
Uniwersytet Wrocławski, 2008

Pyżalski J.
Metody nauczycielskie stosowane do uczniów, którzy źle się zachowują W: Pedagogika specjalna –koncepcje i rzeczywistość, Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych/ red. Żółkowska T., Wlazło M.
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.

Pyżalski J.
Obciążenia psychospołeczne w zawodzie nauczyciela – wstępne wyniki badań uzyskane Kwestionariuszem Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP)
Medycyna Pracy, Łódź 2008

Pyżalski J.
Radzenie sobie nauczycieli z negatywnymi zachowaniami uczniów – skuteczność, czy manipulacja W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu/ (red.) Chrzanowska I., Jachimczak B. Wyzwania praktyki
Satori, Łódź 2008

Pyżalski J.
What kind of support do teachers need to deal better with discipline problems W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension/(red.) Żółkowska T., Wlazło M.
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008

Pyżalski J.
Wsparcie dla nauczycieli
Remedium, 2008

Pyżalski J., Puchalski K. Korzeniowska E.
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy w Polsce
Inst. Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2008

Wojtaszczyk P.
Promocja zdrowia w miejscu pracy w koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
Medycyna Prac, Łódź 2008

2007

Hämäläinen R-M, Dijkmann A., Guðbjörg Ásgeirsdóttir Á., Van den Broek K, HaratauT, Kuhn K., Masanotti G., Pyżalski J., Scheppingen van A., Dolores Solé M., Ylikoski M. /red.
Value of Partnership for Workplace Health Promotion− Guideline for Partnership Building
Finish Institute of Occupational Health, Helsinki 2007

Iwanowicz E., Wojtaszczyk P.
Profil zdrowia łodzian. Raport z badań projektu HEPRO przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, 2007

Iwanowicz E., Wojtaszczyk P., Pyżalski J., Puchalski K.
HEPRO – międzynarodowe narzędzie do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej. Raport z analizy wyników badania ankietowego w m.st. Warszawa
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Zdrowotnej, Warszawa 2007

Iwanowicz E.
19. spotkanie robocze Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, 1-2 lipca 2005r., Słowacja, Bratysława
Medycyna Pracy, Łódź 2007

Iwanowicz E.
Raport o stanie zdrowia poznaniaków z badania ankietowego w ramach projektu HEPRO – Zbiór Narzędzi dla Profilii Zdrowotnych
Wydaw. Miejskie, Poznań 2007

Korzeniowska E.
Czy wiek stanowi podstawę do „innego” traktowania pracowników w ramach zakładowych programów promocji zdrowia W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu/red. Jachimczak B., Olszewska B., Podgórska-Jachnik D.
Satoridruk.pl, Łódź, 2007

Korzeniowska E., Puchalski K.
Promocja zdrowia pracujących w politykach zdrowia publicznego w Polsce W: Potencjał promocji zdrowia w Polsce. Krajowe oraz regionalne polityki i plany zdrowotne/ red. Wysocki M.J., Cianciara D.
PZH, Warszawa 2007

Plichta P., Pyżalski J.
Profilaktyka wypalenia zawodowego w kształceniu pedagogów specjalnych – prezentacja warsztatu W: Kształcenie kandydatów na nauczycieli – teoria i praktyka/ red. Gumuła T., Dyrda T.
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007

Plichta P., Pyżalski J.
Opis badań konstrukcyjnych nad Kwestionariuszem Obciążeń Zawodowych Pedagoga W: Pyżalski J., Plichta P.: Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP) . Podręcznik.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007

Puchalski K., Korzeniowska E., Iwanowicz E.
Postawy pielęgniarek służby medycyny pracy wobec promocji zdrowia zatrudnionych
Medycyna Pracy, 2007

Pyżalski J.
Co jest obciążeniem zawodowym pracowników socjalnych? Wstępne badania Kwestionariuszem Obciążeń Zawodowych Pracownika Socjalnego W: Czy jesteśmy skuteczni? Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako narzędzia integracji społecznej/ red. Spodenkiewicz P.
Hobo, Łodź 2007

Pyżalski J.
Dyscyplina w polskiej szkole
Remedium, 2007

Pyżalski J.
Nauczyciele – uczniowie. Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie
Impuls, Kraków 2007

Pyżalski J.
Nauczyciele wobec złego zachowania
Remedium, 2007

Pyżalski J.
Uczniowie, którzy źle się zachowują – punkt widzenia nauczycieli W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu/ red. Jachimczak B., Olszewska B., Podgórska-Jachnik D.
Satori, Łódź 2007

Pyżalski J.
Zagrożenia i obciążenia w pracy pedagoga specjalnego W: Czego obawiają się ludzie/ red. Libiszowska-Żółtkowska M.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

Pyżalski J.
Radzenie sobie z zachowaniami destruktywnymi uczniów – wyzwanie dla kształcenia nauczycieli W: Kształcenie kandydatów na nauczycieli – teoria i praktyka/ (red.) Gumuła T., Dyrda T.
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007

Pyżalski J., Iwanowicz E., Wojtaszczyk P.
Raport z badania w ramach projektu „Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO”
Urząd Miasta Łodzi – Wydział Zdrowia Publicznego, Łódź 2007

Pyżalski J., Plichta P.
Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007

Pyżalski J., Korzeniowska E.
Forum for workplace Health in Lubuskie Region W : Value of partnership for workplace Heath promotion-guideline for partnership building /(red.) Dijkman A., Asheirsdottir A., Sole M.D., Ylikoski M
Finnish Institute of occupational Health, Helsinki 2007

2006

Iwanowicz E.
Nagrody jako jedna z form wspierania niepalenia w zakładach pracy
Ann. UMCS Sect. D, 2006

Iwanowicz E.
Całkowity zakaz palenia tytoniu w zakładach pracy jako jedna z możliwych form ograniczania negatywnych skutków nikotynizmu
Ann. UMCS Sect. D 2006

Iwanowicz E.
Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich lekarzy w krajach Unii Europejskiej
Zdrowie Publiczne, 2006

Korzeniowska E.
Wyzwania dla edukacji zdrowotnej dorosłych
Ann. UMCS Sect. D 2006

Korzeniowska E.
Gotowość do angażowania się w ponadstandardowe działania dla zdrowia personelu przyszłych menedżerów
Ann. UMCS Sect. D 2006

Korzeniowska E.
Czy organizować specyficzne programy prozdrowotne dla starszych wiekiem pracowników?
Zdrowie Publiczne, 2006

Korzeniowska E., Puchalski K. /red.
Workplace Health Promotion in Enlarging Europe
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2006

 • Iwanowicz E., Pyżalski J.
  Slovenia
 • Iwanowicz E., Wojtaszczyk P.
  Bulgaria
 • Iwanowicz E., Wojtaszczyk P.
  Latvia
 • Korzeniowska E.
  Development of workplace health promotion in the new Member States of the European Union and Candidate Countries
  Instytut Medycyny Pracy, 2006
 • Korzeniowska E., Puchalski J., Pyżalski J., Wojtaszczyk P., Iwanowicz E.,
  The issue and main activities of the Project “Development of Structures for Dissemination of Good Practice in the Field of Workplace Health promotion in the Acceding and the Aplicant Countries” – Dragon-fly
 • Korzeniowska E., Puchalski J., Iwanowicz E., Pyżalski J., Wojtaszczyk P.
  Status-quo analysis of workplace health promotion in the new member States of the European Union
 • Puchalski K.
  The issue of workplace health promotion identity
 • Pyżalski J., Iwanowicz E.
  Lithuania
 • Pyżalski J., Wojtaszczyk P.
  Slovak Republic
 • Wojtaszczyk P., Iwanowicz E.
  Estonia
 • Wojtaszczyk P., Iwanowicz E.
  Czech Republic

Puchalski K.
„Edukacyjne” koncepcje promocji zdrowia
Ann. UMCS Sect. D, 2006

Puchalski K.
Motywy działań ważnych dla zdrowia i ich społeczne zróżnicowanie
Zdrowie Publiczne, 2006

Puchalski K.
Palenie tytoniu jako problem zakładu pracy
Ann. UMCS Sect. D. 2006

Pyżalski J. /red.
Ujarzmić szkolne demony, czyli w poszukiwaniu skutecznych strategii wychowawczych
Starostwo powiatowe w Łasku, Łask 2006

Pyżalski J.
Co jest obciążeniem dla polskich nauczycieli? Wybrane wyniki uzyskane Kwestionariuszem Obciążeń Zawodowych Pedagoga W: Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i zagranicą/red. Bobeł B., Ganczarska M.
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006

Pyżalski J.
Postawy studentów ostatniego roku studiów menadżerskich dotyczące dbania o zdrowie pracowników
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2006

Pyżalski J.
Praktyczne zastosowanie Modelu Czterech Kół Zębatych dla radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów na przykładzie techniki „Minikonferencja” w: Ujarzmić szkolne demony, czyli w poszukiwaniu skutecznych strategii wychowawczych/ red. J. Pyżalski
Starostwo Powiatowe w Łasku, Łask 2006

Pyżalski J.
Siła i uległość w utrzymaniu dyscypliny w klasie – czy istnieje alternatywa? W: Pedagogika alternatywna – postulaty, projekty i kontynuacje/(red.) Śliwerski B.,
Impuls, Kraków 2006

Pyżalski J.
Sytuacje trudne związane z relacjami interpersonalnymi w środowisku pracy pedagoga
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2006.

Pyżalski J.
Techniki utrzymania dyscypliny i wywierania wpływu (model czterech kół zębatych) W: „Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku” Tom VI/ (red.) Pańczyk J.,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

Pyżalski J.
Temperament a stan zdrowia i zachowania zdrowotne pedagogów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i placówek ogólnodostępnych
Przegląd Badań Edukacyjnych, 2006

Pyżalski J.
The level of occupational stress as justification for mental health promotion programmes for teachers
Zdrowie Publiczne, 2006

Wojtaszczyk P.
Promocja zdrowia a standardy zarządzania przedsiębiorstwami
Ann. UMCS Sect. D 2006

Wojtaszczyk P.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w opiniach studentów studiów menedżerskich
Ann. UMCS Sect. D 2006

2005

Iwanowicz E.
Kształtowanie motywacji w zakładowych programach antynikotynowych
Ann. UMCS Sect. D, 2005

Iwanowicz E.
Promocja zdrowia osób starszych
Ann. UMCS Sect. D, 2005

Korzeniowska E.
Grupy odniesienia jako element przekonań warunkujących zachowania w sferze zdrowia
Ann. UMCS Sect. D 2005

Korzeniowska E.
Przekonania zatrudnionych na temat relacji pomiędzy zdrowiem a pracą zawodową
Ann. UMCS Sect. D 2005

Korzeniowska E.
Grupy odniesienia jako subiektywne determinanty działań w sferze zdrowia W: Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna/ red. Piątkowski W., Brodniak W.A.
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2005

Puchalski K., Korzeniowska E., Pyżalski J., Wojtaszczyk P.
Opinions of Polish occupational medicine physicians on workplace health promotion
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2005

Puchalski K.
Spory o pojęcie promocji zdrowia
Ann. UMCS Sect. D 2005

Puchalski K.
Promocja zdrowia w poszukiwaniu tożsamości W: Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna/red. Piątkowski W., Brodniak W.A. Tyczyn:
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2005

Puchalski K.
Medykalizacja promocji zdrowia W: Zdrowie i choroba w społeczeństwie. Interdyscyplinarna Konferencja Warsztatów Analiz Socjologicznych
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005

Puchalski K.
Potoczne definiowanie zdrowia
Ann. UMCS Sect. D 2005

Puchalski K., Wojtaszczyk P.
Poland W: Healthy Work in an anging Europe. A European collection of measures for promoting the health of ageing employees at the workplace/red. Boukal C., Meggeneder O.
Mabuse-Verlag, Frankfurt 2005

Pyżalski J.
Coping with Misbehaviour and Discipline – The Teachers’ Perspective
New Educational Review,2005

Pyżalski J.
Możliwości promowania zdrowia pracowników profesji pomocowych
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2005

Pyżalski J.
Obrazy i bazgroły graffiti
Edukacja i Dialog, 2005

Pyżalski J.
Psychospołeczne zagrożenia zdrowia polskich pedagogów
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2005

Pyżalski J.
Reakcje nauczycieli na zachowania destruktywne uczniów jako czynnik indukujący marginalizację W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży/ red. Kubik W., Urban B.
WAM, Kraków 2005

Wojtaszczyk P.
Promocja zdrowia pracujących w Unii Europejskiej – aktualne tendencje
Ann. UMCS Sect. D 2005

Wojtaszczyk P.
Wybrane uwarunkowania promocji zdrowia pracujących w Polsce
Ann. UMCS Sect. D 2005

2004

Korzeniowska E.
Sposoby myślenia i postępowania w sferze zdrowia starszych pracowników średnich i dużych firm
Medycyna Pracy, Łódź 2004

Puchalski K., Korzeniowska E.
Dlaczego nie dbamy o zdrowie. Rola potocznych racjonalizacji w wyjaśnianiu aktywności prozdrowotnej. W: Zdrowie choroba społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny/red. Piątkowski W.
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004

Puchalski K.
Działania prozdrowotne i ich motywy w świadomości pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw
Medycyna Pracy, Łódź 2004

Puchalski K.
Zachowania antyzdrowotne i ich motywy w świadomości pracowników przedsiębiorstw
Medycyna Pracy, Łódź 2004

Pyżalski J.
Gdzie jest w wychowaniu resocjalizującym nieletnich miejsce na wolność?
„Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku” Tom V/ red. Pańczyk J.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004

Pyżalski J., Wojtaszczyk P.
Aktywność lekarzy służby medycyny pracy w zakresie promowania zdrowia pracujących
Medycyna Pracy, Łódź 2004

Wojtaszczyk P.
Działalność Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy W: Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy/(red.) Bednarczyk H., Woźniak I.
Radom, Inst. Technol. Ekspl, 2004

2003

Korzeniowska E.
Rozumienie przez lekarzy medycyny pracy koncepcji promocji zdrowia zatrudnionych i własnej roli w programach tego typu
Medycyna Pracy, Łódź 2003

Korzeniowska E., Puchalski K.
Rozwój promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce W: Partnerstwo i odpowiedzialność w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w Ożarowie
Warszawa 2003

Korzeniowska E., Puchalski K.
Upowszechnianie promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce W: Partnerstwo w medycynie pracy [II Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy]/red. Szyszymar E., Kowal E.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Zielona Góra 2003

Korzeniowska E., Puchalski K., Pyżalski J., Wojtaszczyk P.
Workplace health promotion in Poland
“GOHNET Newsletter”, 2003

Puchalski K.
Korzyści oraz przeszkody związane z promocją zdrowia w świadomości lekarzy medycyny pracy w Polsce
Medycyna Pracy, Łódź 2003

Puchalski K., Korzeniowska E.
Próba oceny jakości wdrożeń promocji zdrowia w zakładach pracy na tle jej uwarunkowań.
Medycyna Pracy, Łódź 2003

Pyżalski J.
Analiza efektywności środków angażujących techniki rozwiązywania sporów W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży/ red. Sołtysiak T., Sudak-Malukiewicz J.
Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003.

Pyżalski J.
Przydatność modelu wypalenia zawodowego Maslach dla realizacji programów promocji zdrowia pracowników wykonujących zawody pomocowe W: Partnerstwo i odpowiedzialność w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w Ożarowie
Pol. Tow. Ośw. Zdr., Warszawa 2003

Wojtaszczyk P., Korzeniowska E., Puchalski K., Pyżalski J.
Country profile: The promotion of Health at Work in Poland
ENWHP Newsletter, 2003

2002

Korzeniowska E., Puchalski K.
Kwestionariusz oceny jakości programów promocji zdrowia w miejscu pracy
Medycyna Pracy, Łódź 2002

Korzeniowska E., Puchalski K.
Strategia wspierania działań antytytoniowych w Polsce – projekt „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego”
Medycyna Pracy, Łódź 2002

Korzeniowska E., Puchalski K., Pyżalski J., Wojtaszczyk P.
Smoking interventions in large Polish enterprises
Tobacco Control, 2002

Plichta P., Pyżalski J.
Depersonalizacja jako przeszkoda w zaspokajaniu potrzeb wychowanków placówek kształcenia specjalnego
. w: Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniem od normy/red. Dykcik W., Kosakowski C., Kuczyńska-Kwapisz J.
Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2002

Puchalski K., Korzeniowska E.
Zaangażowanie zakładów pracy w Polsce w promocję zdrowia personelu. Kierunki rozwoju w latach 1998-2001
Medycyna Pracy, Łódź 2002

Pyżalski J.
Badania pilotażowe nad skutecznością warsztatu antywiktymologicznego „Pokonać strach” W: Pedagog – Terapeuta XXI wieku/(red.) Ganczarska M.
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002

Pyżalski J.
Jak nie stać się ofiarą przestępstwa?
Edukacja i Dialog, 2002.

Pyżalski J.
Rola uczelni wyższej w kształtowaniu kompetencji osobowościowych pedagogów na przykładzie studentówpedagogiki resocjalizacyjnej „kierunku pedagogika” w Uniwersytecie Łódzkim W: „Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku” Tom I/red. Pańczyk J.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002

Pyżalski J.
Stresory w środowisku pracy pedagoga
Wiad. Lek. Supl, 2002.

Pyżalski J.
Wypalenie zawodowe jako zagrożenie dla kadry OHP W: Praca w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy/red. Jasiński Z., Mudrecka I.
ANTYKWA, Opole-Dobieszków, 2002

Pyżalski J., Plichta P.
Wykorzystanie metod jakościowych w zajęciach kompetencyjnych dla studentów pedagogiki specjalnej W: „Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku” Tom II/ (red.) Pańczyk J.,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002

Pyżalski J.
Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych
Medycyna Pracy, Łódź 2002

2001

Puchalski K., Korzeniowska E.
Rozwiązywanie problemu palenia tytoniu w zakładach pracy w Polsce
Medycyna Pracy, Łódź 2001

2000

Korzeniowska E., Puchalski K.
Firma promująca zdrowie. Ogólnopolska sieć ośrodków promocji zdrowia w miejscu pracy
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2000

Korzeniowska E.
Ogólnopolska sieć liderów promocji zdrowia w miejscu pracy. W: Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych.
Akademia Medyczna, Łódź 2000

Puchalski K.
Aktywność dużych zakładów pracy w Polsce w dziedzinie promocji zdrowia. W: Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych.
Akademia Medyczna, Łódź 2000

Puchalski K.
Promocja zdrowia w dużych zakładach pracy w Polsce. Aktualny stan i niektóre uwarunkowania
Prom. Zdr. Nauki Społ. Med. 2000

1999

Gniazdowski A, Sibiński J.,
Kształtowanie zachowań pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999

Korzeniowska E.
Czynniki sukcesu zakładowego programu promocji zdrowia. W: Metodyka pracy w oświecie zdrowotnej i promocji zdrowia/red. Miller M., Cianciara D.
PZH, Warszawa 1999

Korzeniowska E.
Zdrowi pracownicy w zdrowej organizacji. Konferencja europejskiej sieci promocji zdrowia w miejscu pracy
Medycyna Pracy, Łódź 1999

Puchalski K., Korzeniowska E., Piwowarska – Pościk
Aktywność zdrowotna a świadomości potoczna
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999

Puchalski K.
Określanie celów w programach promocji zdrowia dla przedsiębiorstw.
W: Metodyka pracy w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia/red. Miller M., Cianciara D.
PZH, Warszawa 1999

Puchalski K., Korzeniowska E., Piwowarska-Pościk L.
Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna. Raport z badań
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999

1998

Korzeniowska E.
Organizowanie i realizacja programów promocji zdrowia w miejscu pracy. W: Promocja zdrowia w miejscu pracy. Wybrane programy/red. Gniazdowski A.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1998

1997

Korzeniowska E.
Zachowania i świadomość zdrowotna w sferze pracy
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997

Puchalski K.,
Zdrowie w świadomości społecznej
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997

1996

Korzeniowska E., Puchalski K.
Promocja zdrowia w miejscu pracy – wybrane zagadnienia wdrożeniowe
Medycyna Pracy, Łódź 1996

1995

Korzeniowska E.
Zakład pracy – dogodny teren realizacji promocji zdrowia
Probl. Rehab. Społ. Zawod, 1995

1994

Korzeniowska E.
Kształtowanie zachowań zdrowotnych związanych z pracą jako szczególny problem promocji zdrowia w miejscu pracy. W: Konferencja Krajowa nt. Problemy współpracy na rzecz zdrowia. Problemy współpracy w realizacji programów promocji i pozyskiwania zdrowia. Warszawa, 23-24 września 1994 r. Centr.Org.Ekon.Ochr.Zdr., Warszawa 1994

Korzeniowska E.
Zachowania zdrowotne w sferze pracy – szczególny aspekt promocji zdrowia
Hig. Pr. 1994

Puchalski K.
Kryteria zdrowia w świadomości potocznej
Prom. Zdr. Nauki Społ. Med. 1994

1992

Dobrowolska B., Gniazdowski A., Mielczarek-Pankiewicz E., Dudek B., Piwowarska-Pościk L., Puchalski K., Smoleń M.M., Rydlewska-Liszkowska I., Dawydzik L.
Opieka nad zdrowiem pracowników w środowisku pracy. Podręcznik dla pielęgniarek/red. Dobrowolska B., Mielczarek-Pankiewicz E.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1992

Korzeniowska E.
Zagrożenia zdrowia związane z pracą. W: Promocja zdrowia. Wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia/red. Karski J.B.
IGNIS, Warszawa 1992

Korzeniowska E., Gniazdowski A.
Zdrowe miejsce pracy. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia w miejscu pracy. W: Promocja zdrowia. Wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia/red. Karski J.B.
IGNIS, Warszawa 1992

1989

Puchalski K.
Kryteria zdrowia jako wartości społecznej. W: Czynniki warunkujące stan zdrowia ludności/red. Frąckiewicz L.
Śl.Inst.Nauk, Katowice 1989

Puchalski K.
Pojęcie zachowań związanych ze zdrowiem. Geneza i próba typologii. W: Socjologia zdrowia i medycyny
IFiS PAN, Warszawa 1989

Puchalski K.
Zachowania zdrowotne. Kontrowersje związane z użyciem pojęcia
Zdrowie Publiczne, 1989

1988

Korzeniowska E.
O zdrowiu i jego definicjach
Zdrowie Publiczne, 1988

Korzeniowska E., Puchalski K.
Zdrowie w kontekście wartości osobistych. Analiza na przykładzie populacji pracowników wybranych zakładów pracy. W: Problemy Medycyny Społecznej. Nr 17. T.1. Stan zdrowia ludności. Zastosowanie komputerów w służbie zdrowia. Materiały z Sympozjum „Dni Medycyny Społecznej Szczecin-Świnoujście”,
PTMS, Warszawa 1988

Puchalski K., Korzeniowska E.
Podmiotowa i przedmiotowa orientacja w promocji zdrowia. Analiza przesłanek filozoficznych. W: Problemy Medycyny Społecznej. Nr 17. T.2. Stan zdrowia ludności. Zastosowanie komputerów w służbie zdrowia. Materiały z Sympozjum „Dni Medycyny Społecznej Szczecin-Świnoujście”,
PTMS, Warszawa 1988

Puchalski K., Korzeniowska E.
Autoocena stanu zdrowia i jej kryteria. Analiza na przykładzie załóg dwóch zakładów przemysłowych w mieście R. W: Problemy Medycyny Społecznej. Nr 17. T.2. Stan zdrowia ludności. Zastosowanie komputerów w służbie zdrowia. Materiały z Sympozjum „Dni Medycyny Społecznej Szczecin-Świnoujście”
PTMS, Warszawa 1988

Piwowarska-Pościk L., Puchalski K.
Rozpowszechnienie konsumpcji alkoholu wśród pracowników przemysłu lekkiego. W: Problemy Medycyny Społecznej. Nr 17. T.1. Stan zdrowia ludności. Zastosowanie komputerów w służbie zdrowia. Materiały z Sympozium „Dni Medycyny Społecznej Szczecin-Świnoujście”
PTMS, Warszawa 1988

1987

Puchalski K.
Zachowania zdrowotne i zachowania medyczne, wstęp do analizy pojęć
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1987

1986

Gniazdowski A., Kopias J., Korzeniowska E., Piwowarska-Pościk L., Stolarska M.
Postawy i zachowania zdrowotne pracowników przemysłu. W: Problemy Medycyny Społecznej nr 8. Sympozjum Dni Medycyny Społecznej.
PTMS, Warszawa 1986

Piwowarska-Pościk L., Korzeniowska E., Stolarska M.
Wybrane zachowania zdrowotne pracowników przemysłu lekkiego w aspekcie ich postaw wobec zdrowia /socjologiczna analiza w dwóch odmiennych środowiskach społecznych
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1986


do góry