Wielkość czcionki:

Dlaczego warto promować zdrowie w miejscu pracy?

Korzyści dla organizacji promującej zdrowie personelu:
– poprawa i rozwój jakości personelu,
– oszczędności kapitałowe,
– poprawa wewnętrznych relacji społecznych,
– budowanie dobrego społecznego wizerunku,
– wsparcie działań marketingowych.

Poprawa i rozwój jakości personelu obejmuje m.in.:
– obniżenie poziomu stresu,
– podwyższenie samooceny, poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za wykonywane zadania,
– osłabienie lęków przed zmianą, otwarcie na innowacje,
– rozwój kompetencji (wiedzy, umiejętności),
– rozwój zaangażowania.

Oszczędności kapitałowe to m.in.:
– zmniejszone koszty absencji chorobowej,
– zmniejszone koszty wypadków i ryzyka zawodowego,
– oszczędności czasu pracy,
– mniejsze koszty ubezpieczeń,
– większa możliwość sterowania obciążeniami podatkowymi,
– racjonalizacja wydatków na ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i higienę pracy, szkolenia, świadczenia socjalne.

Poprawa wewnętrznych relacji społecznych powoduje m.in.:
– usprawnienie systemu informacji i komunikacji wewnętrznej firmy,
– integrację personelu z organizacją, tj. wiązanie celów osobistych pracowników z interesem firmy,
– wzmocnienie więzi i relacji międzyludzkich,
– kreowanie liderów i grup zadaniowych,
– rozwój zaangażowania.

Budowanie dobrego wizerunku publicznego – zakład promujący zdrowie wysyła sygnały, że jest firmą:

– której zależy na pracownikach,
– mającą dobry status ekonomiczny,
– zarządzaną w nowoczesny sposób,
– mogącą być partnerem w ramach (ponad)lokalnych inicjatyw społecznych
– popularyzuje jej nazwę,
– zaświadcza o jakości oferowanych produktów i usług,
– jest działaniem zgodnym z zyskującą szerokie uznanie filozofią społecznej odpowiedzialności biznesu.

Badania zrealizowane w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi pokazują, że ok. 90% dużych przedsiębiorstw w Polsce realizuje jakieś nie wymagane prawem, działania na rzecz zdrowia swego personelu.

Jeśli chcesz, odpowiedz sobie na poniższe pytania, aby sprawdzić jak to jest w Twojej firmie.

1. Czy kierownictwo wydało dokument (deklarację, zarządzenie itp.) określający strategię i cele firmy w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy?

2. Czy problematyka promocji zdrowia w miejscu pracy jest uwzględniana jako element szkoleń kierownictwa firmy?

3. Czy w strukturze organizacyjnej firmy istnieje formalnie powołany zespół odpowiedzialny za promocję zdrowia w miejscu pracy?

4. Czy w skład zespołu ds. promocji zdrowia w miejscu pracy wchodzą przedstawiciele wszystkich ważnych grup załogi (łączenie z przedstawicielami szeregowych pracowników)?

5. czy personel zaangażowany w organizację promocji zdrowia w miejscu pracy jest systematycznie kształcony w tym zakresie?

6. Czy firma posiada precyzyjny plan działań z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy (zawierający zakres zadań, harmonogram, koszty, osoby odpowiedzialne, grupy docelowe, sposoby oceny) zatwierdzony do realizacji przez kierownictwo firmy?

7. Czy wszyscy pracownicy są systematycznie informowani o przedsięwzięciach realizowanych w ramach promocji zdrowia w miejscu pracy?

8. Czy realizowane w firmie działania z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy podporządkowane są metodologii łączącej kształtowanie wiedzy, rozwój umiejętności, wyzwalanie motywacji i kreowanie warunków środowiskowych?

9. Czy firma koryguje działania z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy w oparciu o wyniki systematycznie prowadzonych analiz opinii załogi na ich temat?

10. Czy firma jasno określiła i realizuje plan działań zmierzających do identyfikacji źródeł oraz systematycznego ograniczania stresu zawodowego?

11. Czy firma jasno określiła i realizuje plan działań zmierzających do systematycznego zwiększania poczucia wpływu wszystkich pracowników na to, co się dzieje w przedsiębiorstwie?

12. Czy firma systematycznie ocenia wpływ działań z zakresu promocji zdrowia na wskaźniki stanu zdrowia załogi (np. absencję chorobową, autoocenę stanu zdrowia)?

Upowszechnianiem  promocji zdrowia pracujących w Polsce zajmuje się Ogólnopolska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy koordynowana przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Od 2001 roku Centrum jest Narodowym Biurem Kontaktowym Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (EN WHP). Ogniwami Sieci na terenie kraju są Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy.

Firmom zainteresowanym wdrażaniem programów promocji zdrowia Krajowe Centrum oferuje współpracę w zakresie:
– profesjonalnej diagnozy społecznych i zdrowotnych problemów zakładu pracy,
– konstruowania zakładowego programu promocji zdrowia dostosowanego do specyfiki i koncepcji rozwoju firmy,
– pozyskiwania akceptacji załogi dla programu oraz zadań i celów firmy,
– doboru i szkolenia kadr organizujących program na terenie firmy,
– konsultowania realizacji programu oraz ewaluacji jego przebiegu i efektów,
– popularyzacji programu, a tym samym reklamy firmy w środowiskach: nauki, biznesu, administracji i środkach masowego przekazu.

Przedsiębiorstwa planujące wprowadzenie działań promujących zdrowie pracowników mogą także korzystać z pomocy oferowanej w tym zakresie przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy.


do góry