Wielkość czcionki:

Skład osobowy

Elżbieta Korzeniowska

Socjolog zdrowia. Kieruje Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Koordynatorka wielu międzynarodowych i krajowych projektów badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie zdrowia pracujących, współtwórca i animator Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, autorka szkoleń dla liderów tej sieci. Autorka i współautorka kilku książek (m.in. „Zachowania i świadomość zdrowotna w sferze pracy”; „Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna”; „Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej”; „Workplace Health Promotion in Enlarging Europe”) oraz poradników z serii „Jak promować zdrowie w miejscu pracy”.

Zainteresowania badawcze skupia w problematyce zachowań i świadomości zdrowotnej pracujących, ze szczególnym uwzględnieniem nisko wykształconych. Badania te prowadzi w kontekście edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w tym zarządzania zdrowiem w organizacjach oraz problemu starzenia się populacji pracujących. Laureatka zespołowej nagrody WHO i państwa Kuwejt za badania w dziedzinie promocji zdrowia w 2008 r.

Zajmuje się doskonaleniem metod upowszechniania programów profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dorosłych, konsultowaniem wdrożeń oraz ewaluacją strategii i programów prozdrowotnych (w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i zakładów pracy). Posiada doświadczenie w roli nauczyciela akademickiego.

Piotr Plichta

dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi.Kierownik i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych o charakterze naukowym oraz edukacyjnym. Wykładowca akademicki. Uczestnik międzynarodowej sieci badawczej COST  IS0801 zajmującej się m.in. problemem agresji elektronicznej/cyberbullyingu.

Zajmuje się też, zarówno naukowo jak i szkoleniowo, problemem stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli i innych przedstawicieli profesji pomocowych. Ważnym obszarem aktywności naukowej jest problematyka edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przede wszystkim – niepełnosprawnych intelektualnie. Członek zarządu towarzystw oświatowych. Współautor „Kwestionariusza Obciążeń Zawodowych Pedagoga”. Autor i  współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Kamila Knol-Michałowska

Ukończyła studia pedagogiczne (w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej) na Uniwersytecie Łódzkim.

Interesuje się problematyką zdrowia w Internecie, zwłaszcza zagadnieniami agresji elektronicznej i jej przeciwdziałaniem. Autorka i współautorka kilku artykułów podejmujących temat profilaktyki cyberbullyingu i norm w sieci (m.in. „Mobbing elektroniczny: analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych”; „Normatywność online – Czy młodzież przestrzega norm w sieci?; „Świat bez zasad? – normatywność online” ).

Uczestniczka kilku krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych tematyce promocji zdrowia, zdrowiu w miejscu pracy oraz agresji elektronicznej. Reprezentantka Polski na szkoleniach dla młodych naukowców podejmujących zagadnienie cyberbullyingu organizowanych przez akcję COST, które odbyły się  w Australii („Od badań do rozwiązań prawnych i praktyki: Innowacyjność i zrównoważony rozwój w profilaktyce i interwencji dotyczącej zjawiska cyberbullyingu”) i Finlandii („Interwencje w zakresie relacji młodzież a media społeczne: metodologia, wytyczne oraz strategie działania dotyczące cyberbullyingu”).

Przygotowuje rozprawę doktorską na temat korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych w aspekcie zdrowia.

Krzysztof Puchalski

Socjolog zdrowia i medycyny. Trener liderów zmian społecznych, konsultant projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach i społecznościach lokalnych, współtwórca Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Autor i współautor kilku książek (m.in. „Zdrowie w świadomości społecznej”, „Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna”, „Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie”), poradników z serii „Jak promować zdrowie w miejscu pracy” (m.in. w dziedzinie odżywiania, palenia tytoniu), kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Interesuje się głównie poszukiwaniem wyjaśnień, dlaczego ludzie mało dbają o zdrowie, choć deklarują, że jest ono najważniejsze i jak pomagać im w zmianach stylu życia, a także jak mobilizować i wspierać organizacje w działaniach na rzecz zdrowia personelu, oraz jak zmienia się myślenie o zdrowiu we współczesnym społeczeństwie. Bada procesy rozwoju promocji zdrowia w Polsce i ich uwarunkowania. Laureat zespołowej nagrody WHO i państwa Kuwejt za badania w dziedzinie promocji zdrowia w 2008 r.

Prowadzi zajęcia akademickie z zakresu socjologii zdrowia, problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, zarządzania projektami profilaktyki i promocji zdrowia, metod badań społecznych.

Jacek Pyżalski

dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, koordynator i  realizator licznych projektów z zakresu zdrowia publicznego (m.in. stresu i wypalenia zawodowego w zawodach pomocowych, agresji elektronicznej).

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę obciążeń zawodowych w profesji nauczycielskiej oraz promocji zdrowia dotyczącej tej grupy zawodowej, a także zdrowotnych aspektów wykorzystania nowych mediów – głównie w obszarze agresji elektronicznej (realizowanej za pomocą internetu i telefonów komórkowych). Przedstawiciel Polski w międzynarodowej grupie eksperckiej COST IS 0801 zajmującej się agresją elektroniczną dzieci i młodzieży. Autor, współautor i redaktor książek, m. in. „Nauczyciele uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” (2007), „Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga” (2007), „Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem” (2010), „Agresja elektroniczna wśród dzieci  młodzieży” (2011).

Laureat zespołowej nagrody WHO i państwa Kuwejt za badania w dziedzinie promocji zdrowia w 2008 r.

Więcej na: www.jacekpyzalski.pl

Eliza Goszczyńska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista zdrowia publicznego. Uczestniczyła w ponad 20 projektach badawczo-wdrożeniowych z tej dziedziny (głównie międzynarodowych). Laureatka zespołowej nagrody WHO i państwa Kuwejt za badania w dziedzinie promocji zdrowia w 2008 r.

Interesuje się formalno-prawnymi uwarunkowaniami działań pracodawców na rzecz zdrowia pracowników oraz oceną jakości działań antytytoniowych w zakładach pracy. Ponadto prowadzi badania dotyczące umiejętności rozumienia i korzystania z treści komunikatów dotyczących zdrowia (health literacy).

Aktualnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą związków pomiędzy płcią a postawami zdrowotnymi i problemu społecznych uwarunkowań zdrowia kobiet.

Alicja Petrykowska

Absolwentka studiów licencjackich z zakresu socjologii medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz studiów magisterskich z zakresu socjologii ogólnej na Uniwersytecie Łódzkim.

Uczestniczka kilku krajowych i międzynarodowych projektów dotyczących promocji zdrowia oraz zdrowia w miejscu pracy.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zależnościach występujących między płcią a zdrowiem, a także na wpływie mass mediów na sposób postrzegania zdrowia oraz podejmowane zachowania zdrowotne.


do góry