Wielkość czcionki:

„Program przeciwdziałania uzależnieniom (SPPW)”

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

„Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union”


W dniu 28 czerwca 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.
Projekt będzie realizowany od 1 lipca br. do 31 grudnia 2016 r., w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Program będzie miał zasięg ogólnopolski.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF, z czego 3 438 691 (85%) finansowane jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez pracowników polskich firm.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Szkolenia dla kadry medycznej.
2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Kampania społeczna.
4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
5. Platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Jedną z głównych grup docelowych Projektu stanowią osoby aktywne zawodowo. Wśród metod dotarcia do nich w ramach Projektu kluczową rolę odgrywa przeprowadzenie w około 100 zakładach pracy z terenu całego kraju programów edukacyjnych. Mają one na celu dostarczenie personelowi tych firm niezbędnej wiedzy oraz wykreowanie motywacji do ograniczania bądź eliminowania konsumpcji substancji psychoaktywnych, a tym samym upowszechnienie działań korzystnych dla stanu ich zdrowia. Zakłady pracy, które zaangażują się w realizację takich programów zyskają równocześnie bardziej świadomy odpowiedzialności za zdrowie personel, ograniczą niekorzystne dla swojego funkcjonowania konsekwencje picia alkoholu, palenia tytoniu, czy nadużywania leków przez pracownikóe oraz zdobędą niezbędne doświadczenia w zakresie planowania, wdrażania i oceny programów edukacyjno-interwencyjnych.

Odpowiedzialne za realizację w ramach Projektu działań adresowanych do aktywnych zawodowo jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera. Przedsięwzięciem tym kieruje dr Elżbieta Korzeniowska. Zapraszamy do współpracy m.in. zainteresowane zakłady pracy, Ogólnopolską Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, PIP, samorządy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, pracowników bhp.

Realizacja projektu obejmuje okres od lipca 2012 do grudnia 2014 r.

Komponenty projektu:

I. SZKOLENIA:

 • 10 dla 1000 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrów, ginekologów, neonantologów i medycyny pracy oraz położnych, w zakresie działań profilaktycznych,
 • 17 dla koordynatorów wojewódzkich i powiatowych ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych,
 • 49 dla nauczycieli realizujących program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych.

II. REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO GRUPY DOCELOWEJ:

 • program edukacyjny w wybranych zakładach pracy,
 • program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • działania edukacyjno-interwencyjne podejmowane przez lekarzy oraz pielęgniarki
  i położne, skierowane do pacjentek w ciąży,

III. OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA – DZIAŁANIA EDUKACYJNE SKIEROWANE DO POPULACJI KOBIET W WIEKU PROKREACYJNYM:

 • konferencja prasowa inaugurująca i podsumowująca kampanię społeczną,
 • konferencja naukowa,
 • kampania społeczna – organizacja eventów na poziomie krajowym, regionalnym
  i lokalnym,
 • kampania prozdrowotna w mediach.

IV. OGÓLNOPOLSKIE BADANIA MAJĄCE NA CELU OKREŚLENIE ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH KOBIET W CIĄŻY:

 • monitorowanie zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży przez lekarzy ginekologów,
 • ewaluacyjne badania ankietowe na oddziałach ginekologiczno-położniczych, przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

V. PLATFORMA INTERNETOWA – SYSTEM ELEKTRONICZNEGO MONITOROWANIA
I PROMOCJI ZDROWIA (SEMPZ):

 • Info-SEMPZ – główna strona projektu – działania informacyjne (internetowa kampania medialna) skierowane do odbiorców wszystkich działań oraz partnerów w projekcie,
 • Learn-SEMPZ - platforma e-learningowa – szkolenia kadr medycznych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (młodzież w wieku 14-19 lat), ok. 6600 kont e-learningowych,
 • Edu-SEMPZ – platforma edukacyjna – działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup docelowych (nieograniczona liczba odbiorców).

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie www.zdrowiewciazy.pl

WYDARZENIA

Konferencja prasowa pt. „Używki w ciąży – problem polskich kobiet?” inaugurująca Projekt

Szkolenie dla przedstawicieli instytucji współpracujących przy realizacji projektu

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli firm – Poznań

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli firm – Katowice

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli firm – Gdańsk

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli firm – Warszawa

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli firm – Łódź

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry