Wielkość czcionki:

Idea

© DragonImages – Fotolia.com

Jakie wyzwania czekają firmy w najbliższych latach?

Już za kilka lat firmy w Polsce zaczną odczuwać problemy powodowane starzeniem się społeczeństwa oraz rosnącą liczbą zachorowań na choroby przewlekłe.

Schorowanych oraz mniej efektywnych pracowników coraz trudniej będzie można zastąpić nowymi, bardziej produktywnymi kadrami.

Dlatego pracodawcy już dziś powinni zastanowić się nad możliwościami:
• zredukowania rosnących kosztów, które wiążą się ze zdrowiem pracowników
• wzmocnienia produktywności personelu zatrudnionego w firmie poprzez ochronę i wzmacnianie ich zdrowia.

Według Marca Lalonde’a istnieje kilka czynników, od których w określonym stopniu zależy zdrowie:
•Styl życia – 40-60%
•Środowisko (materialne i społeczne) – 20-40%
•Dziedziczenie – 15-30%
•Opieka medyczna – 3-12%

Aby zadbać o zdrowie swojego personelu pracodawca może m.in. oddziaływać na ich styl życia.

Styl życia a zdrowie

Elementy stylu życia, które związane są ze zdrowiem to:
•palenie tytoniu (w tym bierne),
•konsumpcja alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
•sposób odżywiania się,
•aktywność fizyczna i rekreacja,
•sposoby reagowania na stres,
•styl kontaktów seksualnych,
•reagowanie na chorobę i korzystanie z opieki medycznej (w tym z działań profilaktycznych),
•przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, m.in. w ruchu drogowym, w pracy, przy obsłudze urządzeń i maszyn.

Coraz częściej firmy interesują się zdrowiem swoich pracowników, realizując różnego rodzaju działania na ich rzecz. Niestety wiele firm prowadzi nieracjonalną politykę zdrowotną, bo inwestuje głównie w takie działania, o których wiadomo, że same (nieuzupełnione innymi interwencjami) nie dają oczekiwanego efektu.

Czy i jak styl życia pracowników wpływa na firmę?
Styl życia, jaki prowadzą pracownicy nie ogranicza się wyłącznie do ich funkcjonowania w czasie wolnym, lecz wpływa na ich pracę i pozostały personel firmy. Zależność tę obrazuje przykład spożywania alkoholu przez pracownika.

Skutki picia alkoholu związane ze zdrowiem osoby pijącej to:
•osłabienie systemu odpornościowego,
•występowanie powikłań pooperacyjnych,
•stany lękowe i zaburzenia snu,
•uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, przyspieszona degeneracja mózgu,
a także zwiększone ryzyko:
•depresji,
•utraty życia (głównie wśród ludzi młodych; alkoholowi przypisuje się 12% przedwczesnych zgonów i niesprawności u mężczyzn i 2% u kobiet),
•wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych takich jak: nadciśnienie tętnicze, wylew, arytmia, uszkodzenia mięśnia sercowego, choroba wieńcowa,
•zachorowania na nowotwory, głównie przewodu pokarmowego, wątroby, piersi,
•uzależnienia (ryzyko to wzrasta wraz ze wzrostem ilości wypijanego alkoholu i częstością intensywnego picia oraz obniżeniem wieku, statusu społeczno-ekonomicznego, płcią żeńską i predyspozycjami genetycznymi),
•nadwagi (1 g alkoholu = 7,1 kcal), niedoborów pokarmowych lub niedożywienia,
•podejmowania prób samobójczych (1/6 wszystkich samobójstw).

Skutki picia alkoholu związane ze społecznym funkcjonowaniem osoby pijącej to:
•upośledzenie zdolności poznawczych,
•osłabienie jakości nauki i pracy,
•zwiększone ryzyko prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i spowodowania wypadku,
•większe prawdopodobieństwo zetknięcia się i bycia ofiarą przemocy,
•ryzyko wdania się w bójkę,
•zaburzenie życia rodzinnego i społecznego,
•bezrobocie.

Co z tego wynika? – koszty, jakie ponosi firma
Istnieje szereg dowodów na to, że:
•bierność zarządu
lub
•nieefektywne radzenie sobie z problemem konsumpcji substancji psychoaktywnych przez personel jest bardzo kosztowne dla firmy.

Koszty te wynikają z:
•pogarszania się (w dłuższej perspektywie) stanu zdrowia pracowników na skutek konsumpcji substancji psychoaktywnych,
•wzrostu absencji, wynikającej z długo- i krótkoterminowych zwolnień chorobowych – szacuje się, że pełny koszt chorób personelu może wynosić 3,5%-6,3% funduszu płac,
•wzrostu fluktuacji personelu i związanej z tym konieczności organizowania zastępstw, prowadzenia rekrutacji oraz szkolenia nowych pracowników,
•nieefektywnej obecności w pracy polegającej na tym, że osoba jest w pracy, jednak nie czuje się dobrze i nie jest zdolna dobrze wykonywać swoich obowiązków,
•zwiększonej liczby przerw w pracy,
•konfliktów, pogarszania się atmosfery wśród personelu (m.in. krycie/ujawnianie niedozwolonych praktyk, wykonywanie pracy za innych),
•zwiększonej liczby popełnianych błędów obniżających jakość pracy,
•częstszych wypadków związanych z pracą,
•kar nakładanych na firmę w związku z niestosowaniem przepisów prawa,
•pogorszenia wizerunku firmy oraz spadku zaufania klientów.

Co daje firmie program profilaktyczny?
Badania pokazują, że zwrot z inwestycji w promocję zdrowia pracowników może w dłuższej perspektywie wynieść nawet 1:10 euro, gdy przeliczy się tylko koszty zredukowanej absencji chorobowej.
Przy takim podejściu troska o zdrowie pracowników staje się dobrą inwestycją, a nie kosztem firmy.


Korzyści z programu promocji zdrowia/profilaktyki konsumpcji substancji psychoaktywnych to:

KORZYŚCI EKONOMICZNE
Inwestycja w zdrowie pracowników to oszczędności kapitałowe:
•zmniejszone koszty absencji chorobowej,
•zmniejszone koszty wypadków i ryzyka zawodowego,
•oszczędności czasu pracy,
•większa możliwość sterowania obciążeniami podatkowymi,
•racjonalizacja wydatków na ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i higienę pracy, szkolenia, świadczenia socjalne.

KORZYŚCI SPOŁECZNE
Inwestycja w zdrowie pracowników to lepsze wewnętrzne relacje społeczne:
•usprawnienie komunikacji interpersonalnej,
•wzmocnienie więzi i relacji międzyludzkich,
•wzrost akceptacji dla celów i działań firmy, integracja personelu z organizacją,
•kreowanie liderów i grup zadaniowych w obszarach związanych ze zdrowiem, rozwój zaangażowania.

JAKOŚĆ PERSONELU
Inwestycja w zdrowie pracowników to wzrost jakości personelu:
•poprawa stanu zdrowia (sprawności, samopoczucia, absencji) i obniżenie poziomu ryzyka jego utraty,
•obniżenie poziomu stresu,
•osłabienie lęków przed zmianą, otwarcie na innowacje,
•podwyższenie samooceny, poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za wykonywane zadania,
•rozwój kompetencji (wiedzy, umiejętności).

WIZERUNEK FIRMY
Inwestycja w zdrowie pracowników to wsparcie dla działań wizerunkowych i marketingowych. Prowadzenie działań na rzecz zdrowia personelu daje możliwość wysyłania komunikatu, że firma:
•jest zarządzana w nowoczesny sposób,
•ma dobry status ekonomiczny,
•jest dobrym pracodawcą, dba o swoich pracowników,
•realizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry