Wielkość czcionki:

Regulamin

Regulamin konkursu zdobywania certyfikatów przez zakłady pracy uczestniczące w Projekcie „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

1. W Projekcie przewidziano możliwość uzyskania przez zainteresowane zakłady pracy jednego z dwóch następujących wyróżnień:
1.1. Dyplomu za przeciwdziałanie używaniu przez pracowników tytoniu, alkoholu i innych substancji uzależniających,
1.2. Tytułu „Lidera działań na rzecz zdrowia pracowników” oraz certyfikatu za wdrożenie dobrej praktyki w zakresie przeciwdziałania używaniu przez pracowników tytoniu, alkoholu i innych substancji uzależniających.

2. Celem konkursu jest wyróżnienie zakładów pracy najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz ograniczania używania tytoniu, alkoholu i innych substancji uzależniających przez pracowników oraz promocja tych dokonań.

3. Warunkiem uzyskania przez zakład pracy wyróżnienia jest:
3.1. przesłanie drogą e-mailową (whpp@imp.lodz.pl) lub pocztą tradycyjną do Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (KCPZwMP) w terminie do 15 marca 2014 r. podpisanego oświadczenia, przekazanego przez KCPZwMP, o deklaracji uczestnictwa w konkursie oraz zgodzie na upublicznianie danych o nazwie zakładu pracy oraz uzasadnienia nadania wyróżnienia;
3.2. wdrożenie w ramach Projektu działań na rzecz ograniczania używania substancji uzależniających przez pracowników (por. pkt 4);
3.3. przesłanie do KCPZwMP sprawozdania ze zrealizowanych w ramach Projektu działań na rzecz ograniczania używania substancji uzależniających (por. pkt 5).

4. Rodzaj zdobytego wyróżnienia zależy od zakresu i jakości działań wdrożonych w ramach Projektu.
4.1. Dyplom za przeciwdziałanie używaniu przez pracowników tytoniu, alkoholu i innych substancji uzależniających może uzyskać zakład pracy, który:
• zorganizuje obligatoryjne w projekcie działania edukacyjne
• oraz będzie posiadał wewnętrznie spójne uregulowania prawne dotyczące substancji psychoaktywnych wynikające z obowiązującej legislacji krajowej, ewentualnie uzupełnione o dodatkowe, wewnątrzzakładowe przepisy i rozwiązania.
4.2. Tytuł „Lidera działań na rzecz zdrowia pracowników” oraz certyfikat za wdrożenie dobrej praktyki w zakresie przeciwdziałania używaniu przez pracowników tytoniu, alkoholu i innych substancji uzależniających uzyskać może zakład pracy, który:

  • wdroży działania wymienione w pkt. 4.1.
  • oraz podejmie jakieś ponadobligatoryjne interwencje wspierające pracowników w ograniczaniu używania substancji uzależniających, tj. np. przeprowadzi szkolenia na temat substancji uzależniających oraz sposobów radzenia sobie z problemem, zorganizuje niefarmakologiczne usługi odzwyczajania od palenia lub leczenie farmakologiczne, zorganizuje „opiekuńczą służbę pracowniczą”, przygotuje się do prowadzenia rozmów profilaktycznych lub interwencyjnych czy wprowadzi rozwiązania ułatwiające zachowanie pracy uzależnionym pracownikom.

5. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia i jego rodzaju podejmuje kapituła w składzie:
• prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński (dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera) – przewodniczący kapituły,
• dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa (wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy),
• dr Elżbieta Korzeniowska (kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i kierownik projektu w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera),
• dr Krzysztof Puchalski (za-ca kierownika projektu w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera).
Kapituła podejmuje ww. decyzję na podstawie opisu działań na rzecz ograniczania używania tytoniu, alkoholu i innych substancji uzależniających przygotowanych przez zakłady pracy w ramach kwestionariusza audytu końcowego, który ma być odesłany pocztą elektroniczną (podpisany skan) lub tradycyjną do KCPZwMP w terminie do 15 września 2014 r. W wybranych przypadkach kapituła może prosić o uszczegółowienie opisu bądź poprosić o wyrażenie zgody na wizytę przedstawicieli KCPZwMP w zakładzie pracy w celu uzupełnienia wiedzy na temat wdrożonych działań.

6. Zakład pracy uzyska informację o wynikach konkursu w terminie do 15 października 2014 r.

7. Oficjalne wręczenie dyplomów oraz certyfikatów przedstawicielom wyróżnionych zakładów pracy nastąpi w trakcie konferencji podsumowujących projekt w IV kwartale 2014 r.

8. Wyróżnione zakłady pracy mogą skorzystać z możliwości zaprezentowania swoich dokonań w ramach ww. konferencji.


Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu na „Lidera działań na rzecz zdrowia pracowników” kierowany do zakładów pracy uczestniczących w projekcie pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” został przesunięty na dzień 31.10.2014r.

Serdecznie przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry