Wielkość czcionki:

npz logo

Celem głównym Projektu jest zwiększenie motywacji i kompetencji pracodawców, menedżerów i specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi do realizacji programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników w średnich i dużych zakładach pracy.

Realizacja tego celu jest jedną z kluczowych determinant zwiększenia zaangażowania zakładów pracy w Polsce w realizację zadań nakierowanych na przedłużanie zdolności do pracy / aktywności zawodowej populacji pracujących.

Cele szczegółowe to:

Ukształtowanie wśród pracodawców, menedżerów i specjalistów HR ze średnich i dużych zakładów pracy przekonań i postaw sprzyjających wdrażaniu programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników
Nauczenie ich zasad i metodyk tworzenia, wdrażania i oceny programów zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

Zaplanowano 6 głównych działań służących osiąganiu przedstawionych celów:

1. Diagnoza potrzeb edukacyjnych i oczekiwań pracodawców, menedżerów i profesjonalistów HR, dotyczących informacji o zarządzaniu problemem starzenia się personelu w zakładach pracy:

a. Analiza danych zastanych (desk research) na temat stosunku pracodawców i menedżerów do problemów dotyczących starzenia się i zarządzania zdrowiem w zakładach pracy, opracowanie wniosków dotyczących ukierunkowania komunikatów edukacyjnych adresowanych do pracodawców i menedżerów
b. Badanie jakościowe (metodą fokusową) potrzeb i oczekiwań w/w grup, dotyczących informacji na temat zakładowych programów promocji aktywnego i zdrowego starzenia się.

2. Przygotowanie i upowszechnienie pakietu materiałów informacyjno-promocyjnych skierowanych do pracodawców, menedżerów, profesjonalistów HR na temat problemu starzenia się populacji i potrzeby wydłużania zdolności do pracy poprzez programy promocji zdrowia (zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu) realizowane w zakładach pracy.

3. Opracowanie i uruchomienie interaktywnej strony internetowej (wortalu) dedykowanej problematyce wydłużania zdolności do aktywności zawodowej poprzez programy promocji zdrowia w zakładach pracy.

4. Przygotowanie i zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej dla pracodawców, menedżerów, profesjonalistów HR i pozostałych interesariuszy na temat zarządzania problemem starzenia się personelu i wydłużania zdolności do pracy.

5. Opracowanie i upowszechnienie monografii prezentującej najnowsze interdyscyplinarne podejście do zarządzania zdrowiem w zakładach pracy w perspektywie starzenia się populacji.

6. Monitoring aktywności zakładów pracy wdrażających polityki, programy i działania dotyczące zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

Projektowane zadania adresowane są do dwóch głównych grup o kluczowym znaczeniu dla upowszechnienia w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.

Pierwsza grupa to pracodawcy i menedżerowie zarządzający zakładami pracy – to od nich zależy strategiczna decyzja o zaangażowaniu się firmy w takie działania.

Drugą grupą są profesjonaliści zarządzania zasobami ludzkimi (HR) w zakładach pracy – aktualnie to głównie w ich kompetencjach lokują się kwestie operacyjnego zarządzania sprawami szeroko pojmowanego zdrowia w firmach, oni też często są kadrą wykonawczą wielu działań prozdrowotnych realizowanych w firmach.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020


do góry