Wielkość czcionki:

Finansowanie – Fundusz rozwiązywania problemów hazardowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (2015)

Koordynator – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Celem projektu jest konstrukcja i walidacja nowego narzędzia do pomiaru rozpowszechnienia hazardu (w tym on-line) wśród młodzieży w wieku 13-18 lat tj. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Badanie obejmie także eksplorację czynników chroniących oraz czynników ryzyka a także konsekwencji psychospołecznych zaangażowania w ten rodzaj zachowań ryzykownych oraz zaangażowania w innej zachowania ryzykowne (zarówno tradycyjne, jak i online).

Badanie zostanie zrealizowane przy pomocy metod ilościowych i jakościowych. Etap jakościowy będzie realizowany za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych z 30 terapeutami zajmującymi się profilaktyką i leczeniem uzależnień behawioralnych wśród młodzieży. Zastosowanie powyższej techniki pozwoli na pogłębione rozpoznawanie szeregu uwarunkowań niemożliwych do uchwycenia w badaniu ilościowym.

Na podstawie wcześniejszych badań oraz wyników etapu jakościowego zostanie przygotowane kwestionariuszowe narzędzie badawcze do badań ilościowych. Badanie to zostanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie młodzieży w wieku 13-18 lat. Do próby trafi 75 klas ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wytworzone narzędzie znajdzie zastosowanie w badaniach epidemiologicznych i praktyce klinicznej a uzyskane przy jego zastosowaniu wyniki będą mogły posłużyć sformułowaniu zaleceń z obszaru polityki zdrowia publicznego oraz wielosektorowej profilaktyki odnoszącej się do uzależnień behawioralnych w grupie młodzieży 13-18 lat.


do góry