Wielkość czcionki:

projekt

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”


W dniu 28 czerwca 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.
Projekt będzie realizowany od 1 lipca br. do 31 grudnia 2016 r., w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Program będzie miał zasięg ogólnopolski.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF, z czego 3 438 691 (85%) finansowane jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez pracowników polskich firm.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1.    Szkolenia dla kadry medycznej.
2.    Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
3.    Kampania społeczna.
4.    Badania ankietowe kobiet w ciąży.
5.    Platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Jedną z głównych grup docelowych Projektu stanowią osoby aktywne zawodowo. Wśród metod dotarcia do nich w ramach Projektu kluczową rolę odgrywa przeprowadzenie w około 100 zakładach pracy z terenu całego kraju programów edukacyjnych. Mają one na celu dostarczenie personelowi tych firm niezbędnej wiedzy oraz wykreowanie motywacji do ograniczania bądź eliminowania konsumpcji substancji psychoaktywnych, a tym samym upowszechnienie działań korzystnych dla stanu ich zdrowia. Zakłady pracy, które zaangażują się w realizację takich programów zyskają równocześnie bardziej świadomy odpowiedzialności za zdrowie personel, ograniczą niekorzystne dla swojego funkcjonowania konsekwencje picia alkoholu, palenia tytoniu, czy nadużywania leków przez pracowników oraz zdobędą niezbędne doświadczenia w zakresie planowania, wdrażania i oceny programów edukacyjno-interwencyjnych.

Odpowiedzialne za realizację w ramach Projektu działań adresowanych do aktywnych zawodowo jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera. Przedsięwzięciem tym kieruje dr Elżbieta Korzeniowska. Zapraszamy do współpracy m.in. zainteresowane zakłady pracy, Ogólnopolską Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, PIP, samorządy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, pracowników bhp.

Realizacja projektu obejmuje okres od lipca 2012 do grudnia 2014 r.

Komponenty projektu:

I. SZKOLENIA:

 • 10 dla 1000 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrów, ginekologów, neonantologów i medycyny pracy oraz położnych, w zakresie działań profilaktycznych,
 • 17 dla koordynatorów wojewódzkich i powiatowych ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych,
 • 49 dla nauczycieli realizujących program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych.

II. REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO GRUPY DOCELOWEJ:

 • program edukacyjny w wybranych zakładach pracy,
 • program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • działania edukacyjno-interwencyjne podejmowane przez lekarzy oraz pielęgniarki
  i położne, skierowane do pacjentek w ciąży,

III. OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA – DZIAŁANIA EDUKACYJNE SKIEROWANE DO POPULACJI KOBIET W WIEKU PROKREACYJNYM:

 • konferencja prasowa inaugurująca i podsumowująca kampanię społeczną,
 • konferencja naukowa,
 • kampania społeczna – organizacja eventów na poziomie krajowym, regionalnym
  i lokalnym,
 • kampania prozdrowotna w mediach.

IV. OGÓLNOPOLSKIE BADANIA MAJĄCE NA CELU OKREŚLENIE ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH KOBIET W CIĄŻY:

 • monitorowanie zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży przez lekarzy ginekologów,
 • ewaluacyjne badania ankietowe na oddziałach ginekologiczno-położniczych, przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

V. PLATFORMA INTERNETOWA – SYSTEM ELEKTRONICZNEGO MONITOROWANIA
I PROMOCJI ZDROWIA (SEMPZ):

 • Info-SEMPZ – główna strona projektu – działania informacyjne (internetowa kampania medialna) skierowane do odbiorców wszystkich działań oraz partnerów w projekcie,
 • Learn-SEMPZ - platforma e-learningowa – szkolenia kadr medycznych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (młodzież w wieku 14-19 lat),  ok. 6600 kont e-learningowych,
 • Edu-SEMPZ – platforma edukacyjna – działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup docelowych (nieograniczona liczba odbiorców).

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie www.zdrowiewciazy.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA

Prezentacje z konferencji szkoleniowych

Materiały informacyjne dla pracodawców i pracowników

WYDARZENIA

Konferencja prasowa pt. „Używki w ciąży – problem polskich kobiet?” inaugurująca Projekt

Szkolenie dla przedstawicieli instytucji współpracujących przy realizacji projektu

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli firm – Poznań

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli firm – Katowice

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli firm – Gdańsk

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli firm – Warszawa

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli firm – Łódź

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry