Wielkość czcionki:

Finansowanie – Program Zdrowie Publiczne (2011-2013)

Koordynator – Grecki Institute of Preventive Medicine Enviromental and Occupational Health (Prolepsis)

Konsorcjum uczestniczące w projekcie składa się z 12 partnerów europejskich: 10 partnerów stowarzyszonych z 7 krajów, wśród których znajduje się Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz dwóch partnerów współpracujących.

Celem projektu jest dostarczenie wiedzy na temat barier dotyczących szczepień ochronnych pracowników służby zdrowia oraz opracowanie materiałów edukacyjnych dla profesjonalistów zdrowia publicznego oraz służby zdrowia zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, jak również opracowanie rekomendacji dla decydentów.

Przyczyny powstania projektu

Celem niniejszego projektu jest promowanie szczepień ochronnych wśród pracowników służby zdrowia, które są kluczową kwestią w kontekście zdrowia publicznego.

Przenoszenie patogenów poprzez kontakt z krwią lub zakażenia drogą kropelkową są uznane za ryzyko zdrowotne i zawodowe pracowników służby zdrowia. Wielu z nich zmarło w wyniku zakażeń do, których doszło w trakcie świadczenia opieki na rzecz pacjentów.
Przykłady dotyczą wirusowej gorączki krwotocznej, SARS (zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej) czy gruźlicy.
Z kolei grypa sezonowa każdego roku powoduje bezpośrednie i pośrednie zachorowania obciążające pracowników służby zdrowia, którzy są narażeni na większe ryzyko zarówno jeśli chodzi o zapadanie na infekcje, jak również zarażanie grypą pacjentów i innych pracowników, co może doprowadzić do powstawania ognisk zakażeń szpitalnych.
W odniesieniu do grypy istotne ogniska występujące w placówkach służby zdrowia mogą prowadzić do absencji skutkujących brakami w personelu, co może wpłynąć na zmniejszenie jakości świadczonej opieki i zwiększenie jej kosztów.
Mimo istnienia dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ochrony pracowników (2000/54/EC), która została włączona do krajowych przepisów prawnych nie odnotowano poszerzenia zasięgu oraz wzrostu liczby szczepień ochronnych wśród pracowników służby zdrowia.
Nie istnieją żadne jednolite rekomendacje dotyczące poszczególnych szczepień ochronnych koniecznych dla pracowników służby zdrowia, którzy z kolei wydają się nie postępować zgodnie z istniejącymi już wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi szczepień.
Rekomendacje Rady Europejskiej z dn. 22 grudnia 2009 roku dotyczące szczepień przeciwko grypie sezonowej za cel stawiają osiągnięcie do 2015 roku realizacji szczepień ochronnych wśród osób starszych oraz przewlekle chorych, jak również innych grup podwyższonego ryzyka (w tym pracowników służby zdrowia) na poziomie 75%. Doświadczenia związane z ostatnią pandemią grypy (H1N1) mającą miejsce w 2009 roku dają możliwość wyciągnięcia odpowiednich wniosków i wypracowania właściwego podejścia do pracowników służby zdrowia umożliwiającego osiągniecie założonego celu dotyczącego realizacji szczepień ochronnych, szczególnie z uwagi na fakt, że odsetek osób zaszczepionych różni się znacząco w zależności od kraju (np. Grecja – 3,5%; Francja – 8%; Norwegia – 45%).
Zmiana zachowań pracowników służby zdrowia w zakresie szczepień ochronnych pozwoliłaby również uczynić z nich grupę, która służyłaby pacjentom jako źródło rzetelnej i dokładnej informacji oraz stała się wzorem do naśladowania, tym bardziej, że badania pokazują, iż profesjonaliści służby zdrowia są traktowani jako źródła godne zaufania jeśli chodzi o porady z zakresu szczepień.

Cele projektu

Głównym celem tego projektu jest promowanie szczepień ochronnych wśród pracowników służby zdrowia poprzez rozwijanie odpowiednich narzędzi komunikacyjnych/informacyjnych.

Mając na uwadze cel polegający na zwiększeniu wiedzy na temat szczepień ochronnych wśród pracowników służby zdrowia w projekcie zostanie:

dokonany przegląd, podsumowanie i rozpowszechnienie dostępnych informacji na temat szczepień ochronnych oraz przykładów dobrej praktyki,
zrealizowane badanie zachowań i barier dotyczących szczepień ochronnych pracowników służby zdrowia poprzez przeprowadzenie analiz jakościowych.

Zgromadzona wiedza będzie opracowana w postaci kompleksowego zestawu narzędzi adekwatnych do potrzeb oraz możliwości personelu medycznego zakładów podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitali. Działania te mają również umożliwić profesjonalistom zdrowia publicznego oraz administracji szpitali odpowiednio planować i organizować działania dotyczące szczepień ochronnych przyczyniając się tym samym do osiągnięcia celów ustalonych na poziomie krajowym dotyczących zwiększenia zasięgu i liczby tychże szczepień, szczególnie w przypadku grypy sezonowej.

Zestaw narzędzi promujących szczepienia wśród pracowników opieki zdrowotnej (HCW Immunization Promotion Toolkit) będzie pilotowany również w celu przedstawienia dowodów jego skuteczności.

Konsorcjum będzie skupiało się na ograniczonej liczbie priorytetowych szczepionek i przyczyniało się do tego, aby wypracowane rezultaty były odpowiednie do zastosowania w jak najszerszej perspektywie.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • Podniesienie świadomości na temat konieczności szczepień ochronnych dotyczących profilaktyki chorób, które stanowią szczególne zagrożenie dla pracowników służby zdrowia Unii Europejskiej.
  • Podniesienie świadomości na temat szczepień ochronnych wśród pracowników służby zdrowia poprzez opracowanie bazy danych zawierającej informacje dotyczące specyficznych szczepień realizowanych na terenie Unii Europejskiej.
  • Dostarczenie wiedzy na temat zachowań i barier dotyczących szczepień ochronnych wśród pracowników służby zdrowia.
  • Zidentyfikowanie przykładów dobrej praktyki dotyczących szczepień profesjonalistów służby zdrowia.
  • Dostarczenie wiedzy na temat tego w jaki sposób informować i promować szczepienia wśród pracowników służby zdrowia poprzez pilotowanie realizacji założonych celów oraz opracowanych zestawów narzędzi.
  • Podnoszenie świadomości i promowanie szczepień ochronnych wśród pracowników służby zdrowia poprzez szeroko rozpowszechnioną dysseminację i pilotaż zestawu narzędzi promujących szczepienia wśród pracowników opieki zdrowotnej (The HCW Immunization Promotion Toolkit) zawierających zalecenia i wskazówki dotyczące odpowiednich sposobów komunikacji.

Broszura informacyjna

Plakat informacyjny

Ulotka

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.hproimmune.eu


do góry