Wielkość czcionki:

Potrafimy! Cyberbullying – Sieć Współpracy na Rzecz Edukacji Rodziców – We CAN! Cyberbullying Action Network for Parents` Education (CAN)

Finansowanie – Grundtvig, Partnership, Lifelong Learning Programme (2010-2012)

Koordynator – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Polska


Współpracujące organizacje są zaangażowane w szereg aktywności dotyczących badania i zapobiegania cyberprzemocy (między innymi akcja COST IS0801). Program nastawiony jest na wspieranie i edukowanie rodziców w obszarze bezpieczeństwa w sieci. To właśnie dorośli (rodzice) są docelową grupą działań edukacyjnych.
Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, iż wielu młodych ludzi angażuje się w cyberbullying w roli sprawców i ofiar. Niestety wielu dorosłych nie wie jak wspierać i interweniować w takich sytuacjach.
Biorąc pod uwagę powyższe, w naszym programie pragniemy edukować rodziców  jak zapobiegać cyberbullyingowi dzieci i nastolatków, w oparciu o doświadczenia naszych organizacji i współpracę pomiędzy nimi.

Cele:

  • zwiększenie zdolności rodziców do radzenia sobie z przypadkami cyberbullyingu oraz zapobiegania im, jak również rozwijanie ich umiejętności w zakresie pomagania dzieciom bycia bezpiecznym w Internecie
  • stymulowanie dorosłych do korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych
  • opracowanie bazy danych z wynikami badań oraz przykładami dobrych praktyk, które podniosą kompetencje rodziców w odniesieniu do cyberbullyingu
  • rozwój współpracy i wymiany doświadczeń między praktykami, badaczami a rodzicami w zakresie radzenia sobie ze przypadkami cyberbullyingu

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie internetowej:  www.wecan.altervista.org

Spotkanie w Cagliari

W dniach 17-19 kwietnia 2011r. odbyło się spotkanie partnerów projektu w Cagliari (Włochy). Organizatorem spotkania było Instituto di Formazione Sardo.

W ramach spotkania prezentowane były efekty prac poszczególnych zespołów nad modułami warsztatu dla rodziców, które następnie były wspólnie omawiane i udoskonalane. Omówione zostały również działania mające na celu promocję projektu i rozpowszechnienie jego efektów.

Podczas pobytu w Cagliari miała miejsce również międzynarodowa konferencja zatytułowana „Cyberbullying i ryzykowne zachowania w sieci . Profilaktyka i interwencja”, która odbyła się w siedzibie Rady Miasta Cagliari.

Plakat promujący konferencję odbywającą się w siedzibie Rady Miasta Cagliari

Spotkanie w Wilnie

W ramach projektu został przygotowany warsztat edukacyjny dla rodziców. Jego testowanie odbyło się w Wilnie w dniach 4-6 października 2010 roku.

Udział w nim wzięli rodzice z każdego kraju partnerskiego – Polski, Włoch, Litwy oraz Grecji. Ich zadaniem było dokonanie krytycznej oceny i ewaluacja prezentowanych treści i podejmowanych działań, która służyć miała udoskonaleniu przygotowanego warsztatu.

Poniżej kilka zdjęć z prowadzonych warsztatów

Na zdjęciu prof. Hariton Polatoglou z Grecji, omawiający pozytywne aspekty korzystania z nowych mediów (fot. B. Sobieszek)

Na zdjęciu dr Jacek Pyżalski omawiający zjawisko agresji elektronicznej (fot. B. Sobieszek)

Na zdjęciu rodzice uczestniczący w warsztatach (fot. B. Sobieszek)

Na zdjęciu dr Jacek Pyżalski i dr Piotr Plichta (fot. B. Sobieszek)

Spotkanie w Wilnie zwieńczone zostało międzynarodową konferencją zatytułowaną „Safe childhood in a Global World”, która odbyła się w Mykolas Romeris University. Swoje wystąpienie miała tam również Pani Eliza Marczak z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
im. Romualda Traugutta w Zgierzu – przedstawicielka polskiej grupy rodziców. Prezentacja zatytułowana „CYBERSAFE – PARENTING ONLINE” dotyczyła przede wszystkim roli rodziców w zapewnianiu wsparcia swoim dzieciom jako ofiarom cyberbullyingu.

Prezentacja dostępna jest tutaj: Eliza Marczak – CYBERSAFE – parenting online

Spotkanie w Salonikach

W dniach 4-6 czerwca 2012 r. w ramach projektu pt. „Potrafimy! Cyberbullying – sieć współpracy na rzecz edukacji rodziców (We CAN!)” w Salonikach (Grecja) odbyło się spotkanie partnerów biorących udział w projekcie.

Udział w nim wzięli przedstawiciele partnerów z Włoch, Litwy, Grecji oraz Polski, a także grupa włoskich i litewskich rodziców.

Było to już ostatnie spotkanie partnerów podsumowujące działania podjęte w projekcie.

Uczestnicy spotkania w Salonikach

Pierwsze dwa dni spotkania poświęcone były omówieniu m.in. zrealizowanych w każdym kraju partnerskim działań rozpowszechniających i promujących projekt, omówieniu przeprowadzonych w czterech krajach szkoleń pilotażowych dla rodziców oraz planów na ostatnie miesiące trwania projektu.

Otwarcie spotkania przez reprezentanta gospodarzy prof. Haritona Polatoglou oraz przedstawicieli strony koordynującej projekt dr. Piotra Plichę i Kamilę Knol-Michałowską

Dr Piotr Plichta, dr Zivile Jonyniene oraz Augusto Collini (reprezentant włoskich rodziców) wzięli udział w audycji radiowej na temat zjawiska cyberbullyingu. Audycję tę prowadzoną przez prof. Hariton Polatoglou można wysłuchać na stronie internetowej: http://fysikamagika.blogspot.gr/2012/06/23-on-air.html

Prof. Hariton Polatoglou, dr Piotr Plichta oraz Augusto Collini (przedstawiciel grupy włoskich rodziców) w siedzibie radia

Ostatniego dnia spotkania w Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach odbyła się konferencja zatytułowana „Protecting children in the internet era” podejmująca kwestię cyberbullyingu. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści zajmujący się problematyką działań profilaktycznych i interwencyjnych, pedagodzy, psychologowie oraz prawnicy, których obecność pozwoliła na wszechstronne i kompleksowe zaprezentowanie zjawiska cyberbullyingu oraz sposobów radzenia sobie z nim.

Plakat promujący konferencję

Prezentacja litewskich rodziców mówiąca o ich doświadczeniach oraz podejmowanych działaniach profilaktycznych i interwencyjnych

Dr Zivile Jonyniene i dr Jurate Skupiene z Litwy zaprezentowały informacje na temat działań profilaktycznych oraz doświadczeń i potrzeb rodziców w tym zakresie

Tematem prezentacji dr. Piotra Plichty było: „Co rodzice niepełnosprawnych intelektualnie uczniów wiedzą na temat wykorzystywania internetu pzrez ich dzieci”

Prof. Hariton Polatoglou i Anthoula Maidou opowiedzieli o kwestii godności w nowych mediach na podstawie badań przeprowadzonych wśród greckich uczniów i ich rodziców

Kamila Knol-Michałowska opowiedziała uczestnikom konferencji o koncepcji i strategiach profilaktyki pozytywnej cyberbullyingu


W trakcie konferencji dr Simone Masala zrealizował z rodzicami uczestniczącymi w konferencji grę, w trakcie której mieli oni wcielać się w różne postacie celem wypracowania odpowiedniego sposobu reagowania i zapobiegania zjawisku cyberbullyingu wśród dzieci.

Poniżej znaleźć można prezentacje z wystąpień poszczególnych prelegentów:
A. Maidou, H.Polatoglou-Dignity pupils parents
A. Maidou, V. Gountsidou, Th . Pierratos, V. Koltsakis and H.M. Polatoglou-Presentation of workshop
K. Knol-Michałowska, P. Plichta – Polish Workshop for parents
P.Plichta-What do parents of intellectually disabled students know about their children ICT usage


do góry