Wielkość czcionki:

Co dzieje się w firmach?

Od kilkunastu lat Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy systematycznie bada działalność średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie nieobligatoryjnej troski o zdrowie personelu. Ogólnopolskie badania (ankiety lub wywiady z kadrą zarządzającą) przeprowadzone były w latach 1998, 2000, 2001, 2006 i 2010 (dwa ostatnie pomiary – wywiady w próbach reprezentatywnych firm powyżej 50. pracowników).

Tab. Treści ponadobligatoryjnych działań prozdrowotnych, realizowanych w średnich i dużych zakładach pracy w Polsce w latach 1998 (N=147), 2000 (N=723), 2001 (N=209), 2006 (N=611) i 2010 (N=1000) (dane w %).

Treść działań/Rok 1998 2000 2001 2006 2010
Dbałość o estetykę i wygodę pomieszczeń socjalnych znacząco wybiegająca ponad bieżące remonty 77 49 45 53 69
Szczepienia ochronne, gł. przeciw grypie i WZW 31 47 46 47 49
Rozwiązywanie problemu palenia tytoniu 78 45 33 - -
Badania profilaktyczne nie ujęte wśród wstępnych i okresowych 48 43 44 31 29
Organizowanie zajęć sportowych dla pracowników 36 42 41 41 43
Prozdrowotne modyfikacje stanowisk pracy wykraczające poza przepisy bhp 39 31 34 36 53
Edukacja zdrowotna nie związana z bhp 41 27 16 12 19
Usługi lecznicze lub rehabilitacyjne fundowane przez firmę 53 25 24 25 28
Szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem 14 13 6 23 25
Pomoc osobom nadużywającym alkohol 14 12 7 9 9
Zmiany w organizacji i zarządzaniu, by praca była mniej stresująca - - - 27 32
Upowszechnianie zdrowego odżywiania (np. prezentacje kulinarne, edukacja, zmiany w menu stołówek i bufetów) - - - 7 10
Inne działania 12 4 1 11 -
Żadne z powyższych działań 7 14 15 12 17

Działania opisane wyżej realizowane są w zakładach pracy bądź to w formie osobnych, czasami akcyjnych przedsięwzięć, bądź – nieco rzadziej – w ramach spójnych programów promocji zdrowia (zarządzania zdrowiem).

Więcej o działaniach promujących zdrowie w firmach:

Puchalski K. (2000). Promocja zdrowia w dużych zakładach pracy w Polsce. Aktualny stan i niektóre uwarunkowania. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, nr 19, s 66-87

Puchalski K., Korzeniowska E. (2003). Próba oceny jakości wdrożeń promocji zdrowia w zakładach pracy na tle jej uwarunkowań. Medycyna Pracy, 54 (1), s. 1-7

Puchalski K., Korzeniowska E. (2009). Stosunek przedsiębiorstw w Polsce do problemu palenia tytoniu w kontekście polityki państwa. Medycyna Pracy; 60 (6), s. 439-450


do góry