Wielkość czcionki:

Cyberbullying

Cyberbullying (mobbing elektroniczny) to akty agresji, które charakteryzują się cechami specyficznymi dla tradycyjnego mobbingu (bullyingu).
Tradycyjny bullying to taka agresja zachodząca w grupie równieśniczej, która charakteryzuje się następującymi cechami: intencjonalność (sprawca chce zaszkodzić ofierze), regularność (odbywa się wielokrotnie, w sposób powtarzalny) oraz nierównowaga sił (ofiara czuje się bezradna ze względu na przewagę sprawców wynikającą np. z ich liczby czy większej sprawności fizycznej) (Craig, Pepler 2001) z tą jednak różnicą, że akty agresji realizowane są za pomocą telefonów komórkowych i/lub komputera z dostępem do Internetu.
Zjawisko cyberbullyingu jest stosunkowo nowe, jednak w obliczu szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych i faktu, że Internet oraz telefon komórkowy stały się nieodłącznym elementem naszego życia, a w szczególności życia młodzieży jesteśmy żywo zainteresowani tym tematem i cały czas pogłębiamy swoją wiedzę w tym zakresie, prowadzimy badania oraz publikujemy artykuły dotyczące zagadnień teoretycznych, skali występowania tego zjawiska oraz kwestii dotyczących profilaktyki i interwencji.

Kluczową postacią w Polsce, która realizuje badania oraz opracowuje publikacje podejmujące temat nowych mediów oraz zjawiska agresji elektronicznej jest dr hab. Jacek Pyżalski.

Jest on autorem licznych artykułów naukowych dotyczących tej problematyki oraz  pierwszej na rynku polskim monografii  dotyczącej agresji elektronicznej – „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011).

Jest on również autorem książki pt. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży oraz redaktorem publikacji pt. Cyberbullying. Zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie.

Członkini zespołu – Kamila Knol-Michałowska – brała udział w dwóch szkoleniach zorganizowanych przez COST IS 0801, czyli Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo–Technicznych (European Cooperation in Science and Technology) poświęconych temu tematowi. W szkoleniach tych brało udział kilkudziesięciu młodych badaczy zainteresowanych zjawiskiem mobbingu elektronicznego, którzy mieli możliwość uczenia się od znanych na świecie specjalistów w tej dziedzinie, wymiany doświadczeń, konsultowania kluczowych kwestii oraz nawiązania współpracy z innymi ośrodkami badawczymi:
1st Training School in Australia, Melbourne, kwiecień 2010 r. – „Od badań do rozwiązań prawnych i praktyki: Innowacyjność i zrównoważony rozwój w profilaktyce i interwencji dotyczącej zjawiska cyberbullyingu”.

Szkolenie rozpoczęło się od rozważań teoretycznych na temat zakresu znaczeniowego pojęcia cyberbullying. Zastanawiano się jakie nosi on cechy, czym się charakteryzuje i jakie rodzi to konsekwencje dla działań podejmowanych przez badaczy i praktyków – w zakresie profilaktyki oraz konsekwencji dla sprawców i ofiar.
W następnej kolejności omówione zostały czynniki ryzyka występujące w przypadku aktywności on-line, które sprzyjają temu, by w przyszłości stać się ofiarą lub sprawcą cyberbullyingu. Ponadto rozważano czym cechują się sprawcy i ofiary cyberbullyingu oraz jakie istnieją rozwiązania prawne, mające na celu poradzenie sobie z tym zjawiskiem, a także na co należałoby zwrócić uwagę tworząc przepisy prawa i formułując statuty szkolne. Na koniec omówiona kwestię profilaktyki i odpowiedniego reagowania na cyberbullying.

2nd Training School, Finlandia, Turku, maj 2011 r. – „Interwencje w zakresie relacji młodzież a media społeczne: metodologia, wytyczne oraz strategie działania dotyczące cyberbullyingu”.

Pierwszy dzień szkolenia obejmował kwestie metodologii badań nad zjawiskiem cyberbullyingu. Omówiono między innymi innowacyjną metodę zbierania danych od respondentów – poprzez rozmowy prowadzone on-line (za pośrednictwem komunikatorów lub czatów internetowych) oraz sposobów pracy z młodzieżą w zakresie profilaktyki i podejmowanych działań interwencyjnych.

Następnego dnia omówiono kwestie sposobów radzenia sobie z cyberbullyingiem, a także pozytywnego wykorzystania nowych mediów w pracy z młodzieżą. Tego dnia miała również miejsce sesja plakatowa oraz dyskusja panelowa ze specjalistami w tej dziedzinie.do góry