Wielkość czcionki:

Sieci promocji zdrowia

Sieci promocji zdrowiaStrategie rozwoju SIECI
 • lata 1995-1996 – wszechstronne wsparcie szkoleniowo- konsultacyjne dla tzw. Liderów Sieci (pracownicy państwowej służby zdrowia i inspekcji sanitarnej)
 • lata 1997-2001 (I strategia) – oparcie funkcjonowania Sieci na Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy, w strukturze Sieci strategiczną pozycję zyskały regionalne Ośrodki
 • lata 2002-2008-do dziś – wspieranie działalności aktywnych WOMP, lokalne koalicje – „myśl globalnie –działaj lokalnie”, aktywizacja Krajowego Centrum w ramach ENWHP (II i III strategia)
Kierunki rozwoju Sieci na lata 2006-2008 (III strategia):
 • utworzenie Narodowego Forum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy jako struktury wspierającej działalność Ogólnopolskich Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
 • doskonalenie istniejących i budowanie nowych wojewódzkich koalicji jako metody kreowania społecznego wsparcia dla projektów promocji zdrowia pracujących
 • wykreowanie aktywnych wojewódzkich ośrodków koordynujących na obszarach, w których dotychczas nie podjęto współpracy w dziedzinie promocji zdrowia zatrudnionych
 • rozwijanie współpracy i wymiany informacji wewnątrz struktur Sieci
 • intensyfikacja marketingu koncepcji promocji zdrowia pracujących w środowiskach strategicznych dla jej rozwoju
 • rozwój i doskonalenie kadr na potrzeby promowania zdrowia w miejscu pracy
 • doskonalenie jakości wdrożeń w kierunku zgodnym z siedliskową koncepcją miejsca pracy promującego zdrowie
 • upowszechnienie stosowania procedur ewaluacji w ramach projektów promocji zdrowia w miejscu pracy
 • uaktywnienie Sieci w sferze działań związanych z kreowaniem prozdrowotnego stylu życia zatrudnionych
 • rozwój współpracy z innymi strukturami sieciowymi działającymi na polu promocji zdrowia w Polsce
 • aktywny udział Ogólnopolskiej Sieci w działalności Europejskiej Sieci Promocji zdrowia Miejscu Pracy


do góry