Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony promocjazdrowiawpracy.pl

 

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi https://promocjazdrowiawpracy.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-04.

Stan dostępności cyfrowej

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast,
  • w serwisie może występować zaburzona hierarchia nagłówków,
  • dokumenty zamieszczone w repozytorium mogą nie być zgodne z wymaganiami WCAG w przypadku gdy nie zostały wytworzone przez Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi lub na jego rzecz albo przez niego nabyte. Dokumenty, o których mowa, w przeważającej większości zostały dostosowane do wymogów WCAG w stopniu, na który pozwalały na to warunki techniczne. W serwisie, przy linku do każdego dokumentu w repozytorium, umieszczone zostały linki, które w przypadku braku wersji pliku zgodnej w wymaganiami WCAG lub w przypadku zauważeniania wystarczającej zgodności, pozwalają na automatyczne przesłanie do redaktora serwisu informacji o potrzebie dostosowania pliku do wymogów WCAG.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Janiszewska-Desperak, whpp@imp.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 631 46 85 lub 42 631 46 856. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

http://www.imp.lodz.pl/upload/bip/2021/imp_w_odzi_raport_o_stanie_zapewnienia_dostpnoci.pdf

Skip to content