Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy

Źródło finansowania – Narodowy Program Zdrowia, Minister Zdrowia (2021-2025)
Główny wykonawca – Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP współrealizuje projekt, którego celem jest wspieranie firm i organizacji w zarządzaniu zdrowiem starzejących się pracowników.

W ramach projektu Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera będzie:

wspierał osoby wdrażające działania prozdrowotne w firmach poprzez możliwość korzystania z konsultacji ekspertów IMP, formie poradnictwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb (Centrum Konsultacyjne – kontakt mailowy: pracanazdrowie@imp.lodz.pl, telefoniczny: 42 631 45 38 lub poprzez stronę projektu: https://pracanazdrowie.pl),

rozwijał kompleksowy model przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie,

organizował kampanie edukacyjne, webinaria i konferencje dla pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem w miejscu pracy, dotyczące wpływu czynników zawodowych, środowiskowych i związanych ze stylem życia na stan zdrowia oraz sposobów zarządzania tym wpływem,

prowadził działania edukacyjne dla pracowników w zakresie kluczowych współczesnych zagrożeń zdrowotnych, dzięki którym łatwiej im będzie podejmować nowe zachowania prozdrowotne i zmieniać niekorzystne dla zdrowia nawyki, a także bardziej aktywnie włączać się w działania organizowane przez pracodawców,

upowszechniał ideę promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście potrzeby wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy.

Strona internetowa projektu:

, Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy

 

, Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy

Skip to content