Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby

Źródło finansowania – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (2016)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

Działanie w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji. (2016)

Cele:
Diagnoza sytuacji prawnej placówek wsparcia dziennego (PWD), ich zasobów, dostępności, oferty usług, współpracy z otoczeniem społecznym oraz potrzeb, barier i problemów, jakich doświadczają w swoim funkcjonowaniu. Diagnoza powstała w oparciu o badania ilościowe oraz jakościowe, obejmujące zarówno analizy dokumentów, sondaże, jak i wywiady przeprowadzone wśród kierowników i personelu PWD, podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Badaniem objęto w sumie 118 placówek wsparcia dziennego.

Produkty projektu dostępne online:
Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby [Raport z badania naukowego]

Skip to content