Lepsze Zdrowie dla Wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach

Źródło finansowania – Interreg Baltic Sea Region, 2018-2021
Główny wykonawca – Zakład Epidemiologii Środowiskowej, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Polska

Cele projektu

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju miast regionu Morza Bałtyckiego i dobrobytu społecznego mieszkańców miast tego regionu poprzez lepsze – bardziej innowacyjne, skuteczne i zintegrowane – międzysektorowe polityki miejskie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • zwiększenie współtworzenia („co-creation”) i umożliwienie obywatelom udziału w planowaniu polityk dotyczących zdrowia i dobrostanu,
  • poprawa współpracy międzysektorowej w miastach regionu Morza Bałtyckiego w celu umożliwienia administracji miejskiej tworzenia zintegrowanych polityk na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli,
  • zwiększenie innowacyjności administracji miejskiej wokół regionu Morza Bałtyckiego w celu lepszego reagowania na bieżące i przyszłe, złożone wyzwania w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w gminach.

Projekt „Healthy Boost” ma na celu wzmocnienie potencjału władz lokalnych w zakresie poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców poprzez wdrożenie skutecznej współpracy międzysektorowej. Problematyka projektu dotyczy międzynarodowego wyzwania, jakim jest obciążenie zdrowotne wynikające z niezdrowego stylu życia mieszkańców miasta, którego nie da się rozwiązać za pomocą obecnej rozdrobnionej, niespójnej polityki miejskiej. Ze względu na brak uwzględniania powiązań różnych aspektów życia w mieście – społecznych, środowiskowych, handlowych i fizycznych – ze sferą zdrowia, proponowane działania stanowią jedynie częściowe rozwiązanie złożonego problemu. Głównym problemem jest brak zdolności administratorów miast w połączeniu z ograniczonymi zasobami i nieadekwatną bazą innowacji nietechnologicznych (metody pracy, pomysły, narzędzia i procesy) w sektorze publicznym.

Głównym rezultatem projektu będzie model skutecznej współpracy w zakresie międzysektorowych polityk miejskich dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia, angażujących inne sektory, obywateli oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto zostanie opracowane narzędzie do samooceny potrzeb, wartości, możliwości partycypacyjnych, motywacji, chęci i najlepszych praktyk miast w zakresie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia. Na zakończenie zostaną sformułowane zalecenia dotyczące regionu Morza Bałtyckiego odnośnie międzysektorowych polityk miejskich w zakresie zdrowia i dobrostanu.

Strona internetowa: www.healthyboost.eu
Facebook: Healthy Boost | Facebook

 

, Lepsze Zdrowie dla Wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach

 

 

Skip to content