Lepsze Zdrowie dla Wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach

Źródło finansowania – Interreg Baltic Sea Region, 2018-2021
Główny wykonawca – Zakład Epidemiologii Środowiskowej, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Polska

Cele projektu

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju miast regionu Morza Bałtyckiego i dobrobytu społecznego mieszkańców miast tego regionu poprzez lepsze – bardziej innowacyjne, skuteczne i zintegrowane – międzysektorowe polityki miejskie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • zwiększenie współtworzenia („co-creation”) i umożliwienie obywatelom udziału w planowaniu polityk dotyczących zdrowia i dobrostanu,
  • poprawa współpracy międzysektorowej w miastach regionu Morza Bałtyckiego w celu umożliwienia administracji miejskiej tworzenia zintegrowanych polityk na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli,
  • zwiększenie innowacyjności administracji miejskiej wokół regionu Morza Bałtyckiego w celu lepszego reagowania na bieżące i przyszłe, złożone wyzwania w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w gminach.

Projekt “Healthy Boost” ma na celu wzmocnienie potencjału władz lokalnych w zakresie poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców poprzez wdrożenie skutecznej współpracy międzysektorowej. Problematyka projektu dotyczy międzynarodowego wyzwania, jakim jest obciążenie zdrowotne wynikające z niezdrowego stylu życia mieszkańców miasta, którego nie da się rozwiązać za pomocą obecnej rozdrobnionej, niespójnej polityki miejskiej. Ze względu na brak uwzględniania powiązań różnych aspektów życia w mieście – społecznych, środowiskowych, handlowych i fizycznych – ze sferą zdrowia, proponowane działania stanowią jedynie częściowe rozwiązanie złożonego problemu. Głównym problemem jest brak zdolności administratorów miast w połączeniu z ograniczonymi zasobami i nieadekwatną bazą innowacji nietechnologicznych (metody pracy, pomysły, narzędzia i procesy) w sektorze publicznym.

Głównym rezultatem projektu będzie model skutecznej współpracy w zakresie międzysektorowych polityk miejskich dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia, angażujących inne sektory, obywateli oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto zostanie opracowane narzędzie do samooceny potrzeb, wartości, możliwości partycypacyjnych, motywacji, chęci i najlepszych praktyk miast w zakresie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia. Na zakończenie zostaną sformułowane zalecenia dotyczące regionu Morza Bałtyckiego odnośnie międzysektorowych polityk miejskich w zakresie zdrowia i dobrostanu.

W celu dostarczenia finalnej wersji modelu, w ramach projektu Healthy Boost odbywały się działania pilotażowe, które następnie podlegały działaniom ewaluacyjnym. W inicjatywę tę zaangażowało się dziewięć miast z regionu bałtyckiego: Czerepowiec, Helsinki, Gmina Jelgava, Kłajpeda, Poznań, Psków, Suwałki, Turku i Tartu. W każdym z tych miast rolę Koordynatora Pilotów pełniły władze lokalne (gminy). Ta rola oznaczała, że wybrani i przeszkoleni przedstawiciele gminy animowali proces współpracy międzysektorowej na swoim terenie, angażując obywateli, jak również partnerów z organizacji pozarządowych, MŚP i innych sektorów. Wszystkie działania pilotażowe oraz wykorzystanie modelu zostały dokładnie ocenione.

Na tej podstawie opracowano „Syntezę raportu z ewaluacji modelu”. Raport podsumował obserwacje dotyczące przydatności modelu do współpracy międzysektorowej, podkreślił mocne i słabe strony tego narzędzia oraz wskazał obszary do poprawy. Wyniki ewaluacji przyczyniły się do opracowania ostatecznej wersji modelu.

Podstawą informacji zawartych w „Syntezie raportu z ewaluacji modelu” były:

A. Badanie Koordynatorów Pilotów odpowiedzialnych za zarządzanie aktywnościami pilotażowymi w swoich miastach. Podstawą tego badania był kwestionariusz internetowy pt. „Ocena działań pilotażowych i model współpracy międzysektorowej”. W badaniu tym zebrano opinie wyrażone przez Koordynatorów Pilotów w imieniu własnym oraz interesariuszy projektu pilotażowego, obywateli/pilotażowych grup docelowych. Badanie było podstawą do ilościowych i jakościowych analiz wad i korzyści modelu we współpracy międzysektorowej.

B. Badanie interesariuszy zaangażowanych przez gminy we współpracę międzysektorową w pilotażach. Podstawą tego badania była „Ankieta dotycząca opinii interesariuszy na temat współpracy w pilotażu”. Celem narzędzia było zebranie oceny przez interesariuszy pilotażowych możliwości stworzonych w pilotach: poznania innych interesariuszy zaangażowanych we współpracę, wypracowania sposobów współpracy z innymi partnerami, zaangażowania się w poprawę współpracy oraz wyrażenia opinii w sprawie współpracy międzysektorowej. Ponadto ankieta miała na celu zebranie danych na temat słabości i korzyści wynikających ze współpracy, chęci jej kontynuacji w przyszłości oraz zmian motywacji do udziału w interwencji.

, Lepsze Zdrowie dla Wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach

The synthesis of the model evaluation report with appendix

Graphic version of the synthesis of the model evaluation report

W ramach projektu powstały filmy prezentujące działania prozdrowotne prowadzone w 9 miastach krajów nadbałtyckich, w których realizowany był niniejszy projekt. Zapraszamy do oglądania!

Helsinki     Turku     Suwałki     Jelgawa     Kłajpeda      Czerepowiec     Psków      Poznań    Tartu

W ramach projektu powstały także mi.n. następujące produkty:

, Lepsze Zdrowie dla Wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach                                  , Lepsze Zdrowie dla Wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach

Model współpracy międzysektorowej                                       Rekomendacje dla polityków

, Lepsze Zdrowie dla Wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach                                      , Lepsze Zdrowie dla Wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach

Narzędzie do samooceny dla miast                             Trening dla miast nt. współpracy międzysektorowej

Pozostałe produkty oraz szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: www.healthyboost.eu oraz na Facebooku: Healthy Boost

 

, Lepsze Zdrowie dla Wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach

 

 

Skip to content