Rozpoczynamy nowy projekt „Ruch w interesie zdrowia”

Projekt „Monitoring i wsparcie aktywności fizycznej pracowników

poprzez innowacje społeczne w zakładach pracy”

 

Miło nam poinformować, że właśnie rozpoczęliśmy nowy projekt o akronimie „Ruch w interesie zdrowia”. Jest on ukierunkowany na promocję i wsparcia zdrowej aktywności fizycznej pracowników poprzez wzmacnianie działań pracodawców w tym obszarze, tak by coraz więcej zakładów pracy wdrażało strategie, programy i działania na rzecz poprawy aktywności fizycznej personelu oraz by realizowane w nich przedsięwzięcia miały lepszą efektywność.

 

Skąd potrzeba realizacji takiego projektu?

Populacja pracujących w Polsce liczy ok. 16 mln osób, a zatrudnieni na podstawie stosunku pracy to ok. 11,6 mln. Ponad 60% z nich pracuje w średnich i dużych organizacjach. Zagospodarowują one około 1/3 dobowego czasu tej populacji, przez co u znacznego jej odsetka ograniczają naturalną aktywność fizyczną. Z drugiej strony w zakładach pracy istnieją różnorodne zasoby do organizacji działań wspierających aktywność fizyczną personelu i ich rodzin.

Dane na temat stanu aktywności fizycznej pracowników są bardzo skąpe i niejednoznaczne, choć generalnie wskazują na jej niski poziom. Zastanawia to, bo większość średnich i dużych firm oferuje pracownikom różne formy promocji zdrowia, dobrowolnie organizowane i finansowane przez pracodawców. Część tej oferty kierowana jest też do rodzin pracowników, co istotnie zwiększa populację będącą w polu jej oddziaływania. Brakuje aktualnych danych, by precyzyjnie scharakteryzować stan tych zjawisk i ich dynamikę. Ponadto większość zakładów pracy nie monitoruje, którzy pracownicy korzystają z ich wsparcia, a do których ono nie trafia. Zaledwie 8% pracowników w reprezentatywnym badaniu przyznało, że pracodawca interesował się ich potrzebami zdrowotnymi.

Wiele badań naukowych dokumentuje wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i dobrostan pracowników. Badania dowodzą też, że problemy wynikające z niedostatku aktywności fizycznej mogą być skutecznie rozwiązywane w zakładach pracy. Działania organizowane w firmach mogą przyczyniać się do korzystnych zmian w stylu życia i w różnych obszarach zdrowia personelu, a jednocześnie prowadzić m.in. do redukcji absencji i jej kosztów, ograniczenia prezentyzmu, zmniejszenia fluktuacji kadry i wzrostu produktywności. Mogą przynosić znaczący, kilkukrotny zwrot z inwestycji związanych ze zdrowiem.

 

Jaki jest cel projektu?

Zakłada on wniesienie istotnego wkładu w rozwój aktywności i sprawności fizycznej pracowników i ich rodzin, poprzez opracowanie, upowszechnianie i wspieranie implementacji innowacyjnych, modelowych programów promocji aktywności fizycznej w zakładach pracy w Polsce, organizowanych przez pracodawców.

 

Do kogo adresowane są przedsięwzięcia zaplanowane w projekcie?

Bezpośrednimi grupami docelowymi są:

 • Pracodawcy (i ich organizacje) oraz reprezentujący ich menadżerowie

Projekt zakłada budowanie i rozwijanie z nimi współpracy dotyczącej popularyzowania i doskonalenia jakości oraz skuteczności polityk/programów/działań wdrażanych w firmach w sferze promocji aktywności fizycznej.

 • Otoczenie biznesu oferujące wsparcie w organizowaniu aktywności fizycznej dla personelu zakładów pracy

Włączenie dostawców komercyjnych usług prozdrowotnych do budowanej w projekcie sieci współpracy pomoże z jednej strony zrozumieć mechanizmy biznesowe, jakimi kierują się tego rodzaju podmioty w tworzeniu swojej oferty handlowej dla pracodawców, a z drugiej uwzględnić je w rozwiązaniach wypracowanych i popularyzowanych w projekcie.

 • Politycy zdrowia publicznego

Zaangażowanie tej grupy zwiększy szansę na kreowanie w otoczeniu zakładów pracy warunków społeczno-ekonomicznych wspierających pracodawców we wdrażaniu działań promujących aktywność fizyczną.

 • Środowiska naukowe

W projekcie zaplanowano udostępnienie baz danych z badań kwestionariuszowych oraz zastosowanych w nich narzędzi, co umożliwi zainteresowanym badaczom rozwijanie analiz naukowych w tematyce projektu. Wymianie myśli naukowej sprzyjać będą również publikacje opracowane na podstawie podjętych analiz ilościowych i jakościowych oraz webinaria i konferencje.

 

Odbiorcami ostatecznymi są pracownicy i ich rodziny, którzy uzyskają w swoich zakładach pracy wsparcie w realizacji zdrowej aktywności fizycznej dostosowanej m.in. do ich wieku, stanu zdrowia oraz wysiłku fizycznego podejmowanego w pracy zawodowej.

 

Jakie zadania zamierzamy zrealizować?

Planujemy:

 • szczegółowe rozpoznanie aktualnego stanu, przemian i uwarunkowań zaangażowania pracodawców w promowanie i wspieranie aktywności fizycznej pracowników (reprezentatywne badanie kwestionariuszowe ok. 1000 zakładów pracy, wzbogacone materiałem jakościowym zebranym w wywiadach z menedżerami zarządzającymi w firmach kwestiami zdrowia), w tym udostępnienie opracowanego kwestionariusza do wykorzystania w kolejnych badaniach, a także szeroka popularyzacja wyników (m.in. udostępnienie bazy danych w formule open acces);
 • rozpoznanie stanu i uwarunkowań aktywności fizycznej zróżnicowanych grup pracowników, widzianej w kontekście charakteru ich pracy oraz stylu życia (reprezentatywne badanie kwestionariuszowe ok. 1000 pracowników, wzbogacone wywiadami pogłębionymi), w tym także udostępnienie opracowanego kwestionariusza oraz popularyzacja wyników (m.in. udostępnienie bazy danych w formule open acces);
 • w oparciu o wyniki wymienionych badań i wiedzę ekspercką opracowanie innowacyjnego modelu społeczno-organizacyjnych interwencji służących wsparciu aktywności fizycznej zróżnicowanych grup pracowników (z uwzględnieniem osób w starszym wieku, o gorszym stanie zdrowia, niższym statusie społeczno-ekonomicznym), do wykorzystania przez pracodawców i menedżerów dla doskonalenia działań w tym obszarze, a także rekomendacji dla polityki zdrowia publicznego i podmiotów prowadzących edukację zdrowotną w zakładach pracy;
 • rozwijanie sieci wymiany informacji i merytorycznego wsparcia dla wszelkich podmiotów zaangażowanych w promocję zdrowej aktywności fizycznej w pracy (tj. pracodawców i menedżerów, środowiska naukowego, dostawców komercyjnych usług prozdrowotnych, mediów).

 

Jakie produkty powstaną w projekcie?

Będą to m.in.:

 • Kwestionariusze do realizacji badań pracodawców i pracowników oraz udostępnione bazy danych z ich wynikami

Z jednej strony służyć będą one innym naukowcom czy ośrodkom badawczym do prowadzenia analiz dynamiki zagadnień diagnozowanych w projekcie. Z drugiej będą adresowane do pracodawców i menedżerów. Kwestionariusz z badania zakładów pracy będzie mógł być wykorzystany jako narzędzie wewnętrznego audytu działań promujących aktywność fizyczną w przedsiębiorstwie. Kwestionariusz do badania pracowników będzie rekomendowany jako narzędzie diagnozy ich potrzeb dotyczących aktywności fizyczne, a także ewaluacji efektów wdrożeń realizowanych w zakładach pracy.

 • 2 konferencje (online i stacjonarna), 5 webinariów, 2 raporty z badań oraz raport końcowy w formie monografii, artykuły naukowe oraz informacje udostępniane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych

Służyć one będą z jednej strony wymianie myśli wśród wszystkich zaangażowanych grup docelowych dotyczącej stanu i uwarunkowań oraz sposobów wspierania pracowników przez zakłady pracy w prowadzeniu zdrowej aktywności fizycznej, z drugiej upowszechnianiu wypracowanych w projekcie rozwiązań.

 • Model rozwiązań/działań w zakładach pracy na rzecz skutecznej promocji i wsparcia sprzyjającej zdrowiu aktywności fizycznej różnorodnych grup pracowników

Ten innowacyjny model działań pomocny pracodawcom/menedżerom w podnoszeniu jakości i skuteczności realizowanych i planowanych wdrożeń będzie:

 • podsumowywał najważniejsze wyniki analiz naukowych przeprowadzonych w projekcie dotyczących stanu i uwarunkowań zdrowej aktywności fizycznej pracowników organizowanej przez zakłady pracy,
 • opisywał zgromadzone w projekcie przykłady dobrych praktyk w tym zakresie,
 • zawierał rekomendacje dla trzech grup odbiorców:
  • pracodawców i menedżerów zarządzających zdrowiem i wellbeingiem w zakładach pracy (przedstawione zostaną propozycje rozwiązań dotyczących wewnętrznej organizacji, implementacji i ewaluacji polityk, programów i działań służących efektywnej promocji zdrowia i aktywności fizycznej pracowników – oparte o wiedzę naukową i doświadczenia eksperckie)
  • podmiotów prowadzących edukację zdrowotną w zakładach pracy (rekomendacje pokazywać będą, jak zwiększyć możliwości dotarcia z przekazem do tych pracowników, którzy z różnych powodów są mało podatni na promocję aktywności fizycznej)
  • podmiotów odpowiedzialnych za politykę zdrowia publicznego (rekomendacje te wskazywać będą możliwe sposoby wspierania pracodawców w ich działaniach promujących aktywność fizyczną).

 

Jaki jest okres realizacji projektu?

Będziemy go wdrażać przez 3 lata, od 12 kwietnia 2024 r.

 

Skąd pochodzą środki finansowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć?

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem wszystkie osoby zainteresowane tematyką projektu i planowanymi działaniami.

tel. 42 6314-685, 42 6314-686

e-mail: krzysztof.puchalski@imp.lodz.pl, eliza.goszczynska@imp.lodz.pl

 

 

, Rozpoczynamy nowy projekt „Ruch w interesie zdrowia”

Skip to content