Wielkość czcionki:

Skala zjawiska

ALKOHOL

Picie alkoholu a cechy społeczno-demograficzne

Według danych CBOS z 2010r. alkohol spożywa 84% mężczyzn i 70% kobiet.
Przynajmniej raz w tygodniu po alkohol sięga 62% pijących mężczyzn i 20% pijących kobiet.

Picie alkoholu a praca

Ok. 8% Polaków przyznaje się do konsumowania alkoholu w miejscu pracy, a 16% twierdzi, że było świadkiem spożywania alkoholu w miejscu pracy.
Źródło: PARPA, Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce 2008.

Jak pokazują badania 12% konsumentów spożywa napoje alkoholowe na spotkaniach służbowych.
Dla co dziewiątego dorosłego okazją do sięgnięcia po napoje alkoholowe jest otrzymanie wypłaty, emerytury lub renty.
Ponadto 5% dorosłych Polaków przyznaje, że z powodu nadmiernego picia nie wykonało powierzonych im obowiązków, a problemy z pracą z powodu alkoholu miało 2% respondentów.
Źródło: M. Feliksiak, CBOS, Podstawy wobec alkoholu, Warszawa, sierpień 2010

Nadużywanie alkoholu

Szacuje się, że około 3 miliony Polaków nadużywają alkoholu, w tym około 600 tysięcy osób to osoby z zespołem uzależnienia od alkoholu.
W grupie osób nadużywających alkoholu zdecydowanie dominują mężczyźni – takie spożywanie napojów alkoholowych zidentyfikowano u co piątego mężczyzny.
Z kolei odsetek kobiet nadużywających alkoholu wynosi 3,4%.
Źródło: Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B. (red.), Kondycja Psychiczna Mieszkańców Polski: Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska” Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012.

Alkohol a miejsce pracy

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2010 roku niemal 5% wszystkich wypadków przy pracy spowodowanych było spożyciem substancji psychoaktywnych, w tym głównie alkoholu.
W ciągu jednego roku miało miejsce 95 takich zdarzeń, z czego ciężkie obrażenia odniosły 33 osoby, natomiast śmierć poniosło 39 osób
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku, Warszawa 2012, dokument elektroniczny: http://mz.gov.pl/

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry