Rodzaje usług

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług.

Konsultacje dotyczą planowania, doskonalenia działań, oceny przebiegu i efektów programów promocji zdrowia dla pracowników. Odbywają się w siedzibie Państwa firmy lub w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Po spotkaniu otrzymają Państwo sprawozdanie zawierające m.in. rekomendacje dotyczące kierunku dalszych działań.

Kontakt z nami

Prowadzony w oparciu o model dobrej praktyki Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Firma otrzymuje raport z ustaleniami i rekomendacjami dotyczącymi doskonalenia jakości działań: ich racjonalności, skuteczności i efektywności.

Kontakt z nami

Oparta o desk research oraz wywiady z menedżerami. Raport oparty o te analizy wskazuje główne problemy zdrowotne występujące w firmie, które zagrażają jej dobremu funkcjonowaniu oraz przedstawia rekomendowane możliwości ich przezwyciężenia.

Kontakt z nami

Oparta o badanie ankietowe przeprowadzone wśród ogółu lub wybranej próby pracowników (autorski kwestionariusz Krajowego Centrum) oraz wywiady grupowe. Ustalenia przedstawione w raporcie dotyczą subiektywnej oceny kluczowych aspektów stanu zdrowia (m.in. odczuwanych dolegliwości, samopoczucia, zasobów energii, sprawności funkcjonalnej, poziomu stresu, i in.) oraz potrzeb i oczekiwań dotyczących jego ochrony i wzmacniania. Dane te mogą być wykorzystane do późniejszej oceny efektów prowadzonych działań

Kontakt z nami

W oparciu o wywiady z reprezentantami kluczowych struktur i grup interesu w firmie. Raport zawiera ustalenia z diagnoz i rekomendacje dotyczące racjonalizacji rozwoju działań dotyczących promocji zdrowia i ich ukierunkowania, co pozwoli osiągnąć firmie najbardziej pożądane efekty

Kontakt z nami

Oparte o ustalenia z w/w diagnoz przeprowadzonych w firmie, konsultacje z zarządem dotyczące priorytetów rozwojowych firmy i jej kluczowych polityk oraz warsztaty z osobami zarządzającymi kwestiami związanymi ze zdrowiem. Dokument przedstawiający strategię zawiera m.in.: założenia promocji zdrowia jako jednej z wewnętrznych polityk firmy i jej uzasadnienie, charakterystykę sytuacji zdrowotnej w firmie, wskazanie zasobów dla wdrożenia promocji zdrowia i przeszkód do pokonania, określenie celów firmowej strategii promocji zdrowia, planowane działania i grupy adresatów, rekomendowane procedury komunikacji z personelem, zasady systemowej koordynacji działań i zarządzania wdrażaniem strategii, plan i rekomendacje dotyczące metod ewaluacji przebiegu i efektów wdrożenia, jego harmonogram. W procesie przygotowania strategii jej treść jest uzgadniana z kluczowymi interesariuszami.

Kontakt z nami

Potwierdzone certyfikatem wydanym przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Przygotowuje uczestników do zarządzania promocją zdrowia w firmie na każdym etapie i w każdym obszarze jej wdrażania – począwszy od etapu budowania poparcia dla niej, prowadzenia diagnoz i planowania, po ewaluację przebiegu oraz skutków, dyskontowanie efektów i doskonalenie strategii. Program szkoleń jest trzystopniowy (osobny certyfikat potwierdza ukończenie każdego z trzech stopni)

Kontakt z nami

Jednorazowe spotkanie lub cykl prezentacji omawiających istotę promocji zdrowia w firmie, płynące z niej korzyści, sposoby realizacji wdrożeń, uwarunkowania sukcesu. Prezentacje przygotowane są pod kątem specyfiki zamawiającej je firmy.

Kontakt z nami

Polega na przygotowaniu planu i narzędzi oceny przebiegu oraz efektów działań prozdrowotnych realizowanych w firmie, a także pomocy w opracowaniu i interpretacji ustaleń (lub opracowaniu raportu z ewaluacji wraz z rekomendacjami)

Kontakt z nami

Prowadzona w oparciu o wywiady z osobami zarządzającymi zdrowiem w firmie, reprezentantami innych kluczowych grup oraz know-how w dziedzinie najlepszych praktyk motywacyjnych. Raport zawiera rekomendacje dotyczące możliwości i metod zwiększania uczestnictwa personelu w działaniach prozdrowotnych realizowanych przez firmę

Kontakt z nami

Jest to opracowanie (monografia/studium przypadku) popularnonaukowe, przedstawiające w uporządkowany sposób samą firmę, jej politykę zdrowotną, szczegółową analizę aktywności na rzecz promocji zdrowia personelu, sposoby jej realizacji, sukcesy w tej dziedzinie, sposoby przezwyciężania trudności, osiągane efekty itd. Teksty rozdziałów przygotowują eksperci Krajowego Centrum przy współpracy z przedstawicielami firmy. Usługa obejmuje także prace redakcyjno-wydawnicze (wydawcą jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera) oraz promocję książki

Kontakt z nami

Sieć jest platformą wspierającą profesjonalny rozwój osób zarządzających promocją zdrowia.

Dowiedz się więcej

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy.

Dowiedz się więcej
Skip to content