Wielkość czcionki:

Promocja zdrowego środowiska pracy pracowników z chorobami przewlekłymi – Zdrowie publiczne i praca – Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illnes – Public Health and Work (PH Work) Finansowanie – Program: Zdrowie Publiczne (2011-2013) Koordynator – Prevent, Bruksela Choroby przewlekłe stanowią ogromne wyzwanie na całym świecie. Stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zachorowalności i śmiertelności wśród obywateli Europy. Istnieje również szereg dowodów mówiących o tym, że choroby przewlekłe wpływają na sytuację chorego na rynku pracy w odniesieniu do wysokości dochodów, absencji w pracy, niepełnosprawności czy możliwości powrotu do pracy po przerwie związanej z chorobą. Cel główny:

 • identyfikacja dobrych praktyk realizowanych w miejscu pracy

Oczekiwane skutki:

 • podniesienie świadomości w zakresie możliwości utrzymania pracy oraz powrotów po dłuższej przerwie wynikającej z choroby,
 • podnoszenie jakości strategii zdrowotnych realizowanych w miejscach pracy
 • udoskonalanie funkcjonowania zakładów pracy w zakresie powrotów do pracy i jej utrzymania na skutek wypracowania odpowiednich sposobów komunikacji, kooperacji oraz budowaniem współpracy między ośrodkami ochrony zdrowia a miejscami pracy.

Więcej na temat projektu na stronie: http://www.enwhp.org/enwhp-initiatives/9th-initiative-ph-work.html Na temat projektu przygotowana została również prezentacja zawierające najważniejsze informacje na temat założeń i celów projektu: Informacja o projekcie PHWork oraz broszura informacyjna.

Publikacja przygotowana w ramach projektu

Jednym z problemów, który obecnie doświadczają pracodawcy niemal w całej Unii Europejskiej, jest duża skala chorób przewlekłych wśród ich pracowników. Według Eurostat (EU-SILC 2008) ok. 24% populacji UE w wieku aktywności zawodowej cierpi na przynajmniej jedną trwającą w czasie dolegliwość. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w naszym kraju niepełnosprawność (zarówno tzw. prawna, tj. uosób z orzeczoną niepełnosprawnością, jak i biologiczna –u deklarujących ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności z powodu problemów zdrowotnych) dotyczy kilku milionów Polaków. Wśród nich znaczną część stanowią osoby z wieku produkcyjnym. W związku z starzeniem się społeczeństwa zjawisko to będzie się nasilało, stanowiąc coraz większe wyzwanie także dla pracodawców. Wychodząc naprzeciw tym problemom Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (www.enwhp.org) w latach 2011-2013 podjęła się realizacji projektu „Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi – Zdrowie publiczne i praca” (PH Work). Jednym z jego produktów jest zamieszczone poniżej opracowanie pt. „Choroby przewlekłe a miejsce pracy”. Jej autorzy – kilku przedstawicieli ENWHP – przybliżają w niej korzyści wynikające z zarządzania zdrowiem przewlekle chorych pracowników, a także przedstawiają wskazówki do realizacji w zakładach pracy działań z obszaru promocji zdrowiaadresowanych do osób z chorobami przewlekłymi (w tym m.in. w zakresie dostosowywania środowiska i organizacji pracy do potrzeb i możliwości tych osób i organizowania powrotów do pracy). Opracowanie to jest adresowane do pracodawców w całej UE, funkcjonujących w zróżnicowanych warunkach panujących w konkretnych krajach, dlatego ma ogólny charakter, wskazujący jedynie pewne modelowe kierunki postępowania. Opisana w nim procedura sześciu kroków wdrażania promocji zdrowia dla pracowników przewlekle chorych zawiera zatem sugestie i propozycje,które dopiero w zależności od potrzeb, chęci, możliwości finansowych i kadrowych oraz warunków formalno-prawnych uzupełnić można w danej firmie konkretnymi rozwiązaniami. Osoby zainteresowane przykładami szczegółowych działań w obszarze promowania zdrowia pracujących z chorobami przewlekłymi zachęcamy do zapoznania się z bazą praktyk,dostępną na stronie internetowej ENWHP. Pochodzą one z 17 krajów UE będących partnerami projektu.Znajdują się w niej różne rodzaje przedsięwzięć, zarówno inicjowane i realizowane w zakładach pracy, będące ofertą zewnętrznych podmiotów (np. przychodni rehabilitacyjnych), jak i projekty skupiające większe grupy interesariuszy, często adresowane do szerokiej grupy odbiorców. Poza tym informacje na temat szczegółowych przedsięwzięć w tym zakresie w Polsce dostępne są w artkułach naukowych przygotowanych poza projektem „PH Work”. Przykładem są tu wybrane publikacje w dwumiesięczniku „Medycyna Pracy” opisujące rozwiązania w obszarze medycyny pracy w zakresie opieki nad przewlekle chorym pracownikiem:

 • Kleniewska, M.Lewańska, J. Walusiak-Skorupa: DOBRE PRAKTYKI W OPIECE PROFILAKTYCZNEJ: OPIEKA PROFILAKTYCZNA I PROBLEMY ZWIĄZANE Z AKTYWIZACJĄ ZAWODOWĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM, Med. Pr. 2012;63(6):667-675
 • D. Żołnierczyk-Zreda, T. Majewski: PRZYSTOSOWANIE ŚRODOWISKA PRACY DO MOŻLIWOŚCI OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I PSYCHICZNIE, Med. Pr. 2012;63(4):493-504
 • Kleniewska, M. Ojrzanowski, A. Lipińska-Ojrzanowska, M. Wiszniewska, J. Walusiak-Skorupa:BARIERY W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA, Med. Pr. 2012;63(1):105-115
 • M. Okręglicka: ZARZĄDZANIE PROCESEM POWROTU DO PRACY OSÓB CZASOWO DO NIEJ NIEZDOLNYCH, Med. Pr. 2011;62(4):445-452
 • J. Walusiak-Skorupa, M. Wiszniewska, P. Krawczyk-Szulc, M. Rybacki, E. Wągrowska-Koski: OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD PRACOWNIKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM – PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY PRACY?, Med. Pr. 2011;62(2):175-186

Serdecznie zapraszamy do lektury opracowania ENWHP pt. Choroby przewlekłe a miejsce pracy oraz wymienionych artykułów „Medycyny Pracy” (ich streszczenia dostępne są na stronie http://www.imp.lodz.pl/home_pl/oficyna/baza_czasopism/medpr/&archive=1).

W ramach projektu opracowane zostały również rekomendacje wraz z broszurą informacyjną na ich temat. Treść rekomendacji dostępna jest w języku angielskim: Recommendations from ENWHP`s ninth initiative.

Na stronie internetowej Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy udostępniony został przegląd przykładów dobrych praktyk w zakresie kształtowania środowiska pracy sprzyjającego pozostawianiu w pracy i powrotom do niej przez osoby przewlekle chore. Zostały one zidentyfikowane i opisane przez partnerów projektu. Wśród opisanych praktyk znalazły się następujące przykłady z Polski koordynowane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi:

 • Program ukierunkowany na powroty do pracy osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym
 • Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia o podłożu zawodowym oraz program ukierunkowany na powroty do pracy osób po zawale mięśnia sercowego

22-23 października w Brukseli odbyła się konferencja pn. „Workplace Health Practices for Employees with Chronic Illness. Conference on Promoting Workplace Health.”                                              Więcej na ten temat w języku polskim lub języku angielskim.

  
  do góry